Osoba chcąca uzyskać kwalifikację rynkową "Obsługa procesów księgowych" musi być przygotowana do wykonywania zadań dotyczących samodzielnego dokumentowania i ewidencjonowania powszechnie występujących operacji gospodarczych w zakresie: aktywów pieniężnych, rozrachunków, rzeczowych aktywów obrotowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności operacyjnej, aktywów i zobowiązań finansowych, rezerw, kapitałów własnych, rozliczeń międzyokresowych, przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej (w różnych wariantach ewidencyjnych), pozostałych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów finansowych, ustalania i podziału wyniku finansowego. (...) Weryfikować własne i obce dowody księgowe. Ewidencjonować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych oraz wykonywać czynności prowadzące do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Więcej informacji na: https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13825

close