Wydawca i Zespół Redakcyjnyczasopisma naukowego„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (ZTR) podejmują wszelkie starania w celu zapewnienia wysokich standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystują niezbędne środki do zapobiegania nadużyciom i nierzetelności autorskiej w procesie wydawania czasopisma. Poniżej sformułowane zasady postępowania i etyki publikacyjnej w ZTR opracowano, aby zapewnić poprawne, terminowe i z zachowaniem standardów etycznych publikacje artykułów naukowych. Przyjęte zasady postępowania w procesie publikacyjnym ZTR, obowiązujące członków Zespołu Redakcyjnego, autorów, recenzentów oraz osoby współpracujące przy redagowaniu i publikowaniu artykułów (np. tłumacze),przygotowano na podstawie wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on PublicationEthics), dostępnych na stronie internetowej www.publicationethics.org.

Zasady recenzowania artykułów przyjęte przez czasopismo są także zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce. Artykuły, które zostaną przyjęte do opublikowania w ZTR, nie mogą naruszać kanonu rzetelności i uczciwości naukowej oraz zasad etycznych i standardów obowiązujących w nauce. Przykłady nieuczciwości naukowej obejmują:

 • plagiat - sytuacja, gdy autor wykorzystuje pracę innego autora (opinie, dane) bez podania tego w tekście artykułu w formie powołania się na źródło informacji;
 • autoplagiat (zduplikowanie publikacji) - powtórne opublikowanie własnego utworu (bądź jego fragmentów) jako nowego, bez podania o tym informacji; w wyjątkowych sytuacjach jest moż­liwy  przedruk lub tłumaczenie już opublikowanego tekstu, ale wymaga to zgody Wydawcy i musi zostać odnotowane w odpowiednim przypisie;
 • składanie tego samego tekstu jednocześnie w dwóch różnych wydawnictwach
 •  fałszowanie  danych lub manipulowanie nimi oraz nieuczciwość  w opisie wyników badań;
 • pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do powstania utworu (ghost authorship);
 • przypisanie autorstwa osobom, które nie miały żadnego wkładu w powstanie artykułu naukowego utworu lub których udział w powstaniu artykułu był znikomy (guest authoshiphonorary authorship);
 • nieujawnienie znaczącego wkładu autora w powstanieutworu (ghostwriting);
 • umieszczenie w wykazie autorów osób, które nie wyraziły na to zgody;
 • zatajanie konfliktu interesów, który występuje wtedy, gdy dążenie do prawdy naukowej staje się sprzeczne z konkurencyjnymi celami autora.

Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji artykułów w ZTR (redaktorzy, autorzy, recenzenci, Wydawca) powinny zapoznać się z zasadami etyki publikacyjnej stosowanymi w czasopiśmie „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości".

*************************************************************************************

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE REDAKCJĘ

 1. Redaktor Naczelny ZTR podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszonego przez autora artykułu do procesu recenzji po wcześniejszej konsultacji z członkami Zespołu Redakcyjnego. Decyzja ta wynika wyłącznie z przesłanek merytorycznych, redakcyjnych i zachowania zasad etycznych. Zespół Redakcyjny stosuje bowiem zasadę fair play. Rasa, płeć, wiek, orientacja, wiara, pochodzenie, narodowość ani przekonania polityczne nie mają wpływu na podjęcie decyzji o przyjęciu albo odrzuceniu artykułu.
 2. Członkowie Zespołu Redakcyjnego ZTR wykonują swoje obowiązki z zachowaniem zasady poufności. Nikt z członków Zespołu Redakcyjnego nie może przekazywać osobom postronnym informacji na temat procedowanych artykułów, plików z artykułami, które nie zostały jeszcze opublikowane, informacji na temat recenzentów (w tym przypadku również autorom, w szczególności,  gdy autorem jest żona/mąż członka Zespołu Redakcyjnego ZTR) oraz formularzy recenzji. W uzasadnionych przypadkach informacja taka może być udzielona wyłącznie przez Redaktora Naczelnego po wcześniejszym uzgodnieniu z pozostałymi członkami Zespołu Redakcyjnego ZTR, autorem i recenzentem.
 3.  Autor odrzuconego artykułu na etapie weryfikacji wstępnej może odwołać się do Redaktora Naczelnego  w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia takiego odwołania wynosi trzy tygodnie od daty otrzymania pisma.
 4. Zespół Redakcyjny zobowiązuje się do niewykorzystywania przysłanego tekstu, jeśli zostanie odrzucony.
 5. Redaktorzy prowadzący poszczególne tomy ZTR są zobowiązani do ujawnienia konfliktu interesu z autorami i recenzentami. Jeśli stwierdzi się konflikt interesów, który wynika m.in. z konkurencji, współpracy lub innych relacji z autorem, z recenzentem, czy powiązanymi ośrodkami, procedowany artykuł powinien zostać przekazany do dalszego procedowania innemu Redaktorowi lub Redaktorowi Naczelnemu, aby zachować obiektywizm. Jeśli jednak wystąpił konflikt interesów, a nie nastąpiła zmiana personalna w zakresie prowadzenia artykułu, wówczas dany Redaktor musi opublikować taką informację post factum, po opublikowaniu artykułu. Mogą być podjęte także inne działania, takie jak unieważnienie publikacji.
 6.  Po przyjęciu artykułu na etapie weryfikacji wstępnej, określony redaktor przekazuje go do anonimowych recenzji  z zachowaniem zasady unikania konfliktu interesu.
 7. W przypadku opublikowania artykułu i znalezienia poważnego błędu albo w sytuacji, gdy znacząca jego części zostanie uznana za nieważną (np. część teoretyczna jest identyczna  jak w innym tekście już opublikowanym), bądź też znajdą się informacje poufne lub też gdy wyjdzie na jaw nieuczciwe wykorzystanie innej pracy, wówczas tekst będzie wycofany z danego numeru (wersja online) ze wskazaniem przyczyny (np. oszustwo, plagiat).
 8. Zespół Redakcyjny wraz z Wydawcą ZTR mają obowiązek rozpatrywać wszelkie działania nieetyczne, nawet jeśli  doszło do nich we wcześniejszych okresach. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 9. Zespół redakcyjny ma prawo odmowy przyjęcia do recenzji artykułu, którego autor wykazał się udokumentowaną nierzetelnością naukową w ciągu 5 lat poprzedzających zgłoszenie nowego artykułu.

*************************************************************************************

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

 1. Artykuły są publikowane w ZTR po wyrażeniu zgody przez autorów na przekazanie praw majątkowych do tekstu na Wydawcę ZTR, co  następuje w formie podpisanego oświadczenia, którego formularz jest dostępny na stronie internetowej czasopismajako złącznik do Informacji dla autorów.
 2. Autorzy artykułu są zobowiązany do zapewnienia pełnej oryginalności prac przedłożonych do ZTR, które nie mogą stanowić plagiatu albo autoplagiatu lub zawierać fałszywych albo nieuczciwie podanych danych. Jeżeli w tekście zostały wykorzystane fragmenty lub opinie innych autorów, należy odnotować to w  przypisie.Opublikowane artykuły muszą zawierać wykaz wykorzystanych materiałów. Autorzy nie mogą składać do publikacji teksów, które wcześniej zostały opublikowane w tym samym kształcie w innych czasopismach. Jeżeli podobne teksty zostały opublikowane w innych wydawnictwach lub zaprezentowane podczas konferencji naukowych, autor zobowiązany jest do podania tego faktu w przypisie w artykule przedkładanym do recenzji w ZTR.
 3. Wymaga się od autorów artykułu zgłoszonego do publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów (z podaniem ich afiliacji oraz wkładu merytorycznego i procentowego) w powstanie artykułu, przy czym obowiązek ten ciąży w pierwszym rzędzie na autorze zgłaszającym tekst. Wymóg ten jest spełniony przez podpisanie przez autora/autorów i przysłanie do redakcji oświadczenia stanowiącego załącznik do Informacji dla autorów, dostępny na stronie internetowej ZTR.
 4.  Autorzy zachowują prawo do prezentowania swoich artykułów publikowanych w ZTR na konferencjach i seminariach naukowych.
 5. Jeżeli autor odkryje błędy lub niewłaściwe dane umieszczone w swoim tekście, jego obowiązkiem jest poinformowanie o tym fakcie Zespół Redakcyjny ZTR, a następnie wycofanie albo poprawienie artykułu. Wszyscy autorzy artykułu są zobowiązani do dostarczenia informacji o wycofaniu publikacji lub wniesienia poprawek do zauważonych błędów.
 6. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji naukowo-badawczych muszą zostać wymienione przez autorów w odnośniku lub na końcu składanego tekstu.
 7. Artykuły powinny zawierać odpowiednio sformułowane podziękowanie i potwierdzenie wkładu osób trzecich. Autorzy są zobowiązani do wymienienia osób i instytucji, które wpłynęły na charakter i wyniki ich prac, w podziękowaniu sformułowanym na końcu składanego tekstu.

*************************************************************************************

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW

 1. Wszystkie teksty przysłane do redakcji i zakwalifikowane wstępnie do publikacji podlegają procesowi podwójnie anonimowej recenzji (double-blind review process - autor nie zna nazwisk recenzentów i recenzenci nie znają  nazwiska autora) przez dwóch recenzentów, a w razie wydania przez recenzentów dwóch skrajnych opinii artykuł jest przekazywany do trzeciego recenzenta.
 2. Recenzent zobowiązany jest do zachowania anonimowości w zakresie otrzymanych artykułów do recenzji oraz wyników recenzji.
 3. Recenzent zobowiązuje się do przygotowania recenzji w sposób rzetelny i w wyznaczonym terminie. Komentarze i opinie recenzentów mają być jasne, bezstronne i treściwe. Recenzent powinien uzasadnić swoją ocenę przedstawiając własną argumentację.Jest on zobowiązany do powstrzymania się od osobistej krytyki autora.
 4. W przypadku, gdy recenzent uzna, że nie może przygotować terminowo recenzji lub nie ma odpowiednich kompetencji do zrecenzowania otrzymanego tekstu, winien niezwłocznie poinformować o tym Redaktora Naczelnego lub odpowiednio Redaktora prowadzącego dany artykuł.
 5. Recenzent jest zobowiązany do sporządzenia recenzji w okresie 3-4 tygodnie za pośrednictwem panelu publikacyjnego, z którego korzysta Zespół Redakcyjny. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy  nie działa okresowo informatyczny panel publikacyjny) recenzent może sporządzić recenzję w wersji edytowalnej na udostępnionym formularzu w programie Word. Jeśli recenzent nie przygotuje recenzji w terminie, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Redaktora Naczelnego, który może podjąć decyzje o przedłużeniu terminu bądź wycofaniu recenzenta.
 6. Recenzent i autor artykułu nie mogą znajdować się w zależności  o charakterze personalnym (np. stosunek pokrewieństwa) ani zawodowym (np. zależność służbowa) lub bezpośredniej współpracy naukowej albo dydaktycznej w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Jeśli recenzent uzna, że zaopiniowanie pracy stoi w sprzeczności z jego interesami, zobowiązany jest zaniechać tej czynności. Wówczas jest zobowiązany bezzwłocznie przekazać taką informację w e-mailu do Redaktora Naczelnego lub Redaktora prowadzącego dany artykuł.
 7. Recenzentowi, który otrzyma tekst do zrecenzowania,nie wolno wykorzystywać danych zawartych w  manuskrypcie dla własnych potrzeb.
 8. Jeśli recenzent uzna, że recenzowany artykuł narusza rażąco zasady etyki piśmienniczej/autorskiej musi poinformować o tym niezwłocznie Redaktora Naczelnego ZTR, który podejmie stosowne decyzje. Recenzent jednak w recenzji powinien zawrzeć konstruktywne uwagi dotyczące artykułu.

*************************************************************************************

ZASADY ETYKI I DZIAŁANIA W PROCESIE WYDAWNICZYM

 1. Wydawca i Zespół Redakcyjny ZTR czuwają nad przestrzeganiem obowiązujących standardów etyki publikacyjnej oraz za­pobiegają praktykom niezgodnym z przyjętymi normami prawnymi i etycznymi.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad etyki naukowej stosuje się procedurę zgodną ze standardami COPE opisaną na stronie www.publicationethics.org.
 3. Zgłoszenie zarzutu nierzetelności skierowane do Wydawcy ZTR musi mieć formę pisemną i zawierać dowody potwierdzające wykryte nieprawidłowości. Zgłoszenie jest kierowane do Przewodniczącego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 4. Poszczególne numery czasopisma ZTR są wydawane w formie papierowej i elektronicznej na stronie internetowej czasopisma www.ztr.skwp.pl. Po  opublikowaniu artykułu wszystkie wersje złożonego artykułu przez autora pozostają w systemie publikacyjnym.
 5. Bezzwłocznie po ukazaniu się wersji elektronicznej danego tomu ZTR wymagane dane są przekazywane do baz pełnotekstowych i indeksacyjnych, do których zostało przyjęte czasopismo.
 6. W celu zapewnienia precyzyjnych cytowań artykułów opublikowanych w wersji elektronicznej ZTR i dostępności do nich w sieci jest stosowany system identyfikacji elektronicznychpublikacji naukowych według identyfikatora dokumentu elektronicznego DOI oraz czasopismo jest dostępne w systemie open access na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).