Artykuły spełniające wymagania edytorskie i mieszczące się w zakresie tematycznym ZTR podlegają anonimowo sporządzanym recenzjom przez dwóch recenzentów. Recenzentami są profesorowie, członkowie Rady Naukowej SKwP oraz inni zapraszani profesorowie i doktorzy z kraju i z zagranicy, specjalizujący się w określonej problematyce rachunkowości i auditingu.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu opracowania do dru­ku podejmuje zespół redakcyjny ZTR na podstawie opinii recenzentów i skorygowanej przez autora wersji artykułu, uwzględniającej uwagi i sugestie zawarte w recenzjach oraz spełniającej wymogi redakcyjne. Autorzy poprawiający teksty według uwag recenzentów są proszeni o dostarczenie redaktorowi naczelnemu, wraz ze skorygowaną wersją artykułu, oddzielnej syntetycznej informacji o wprowadzonych zmianach do treści opracowania (odpowiedzi na recenzję).

close