„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (ZTR) są wydawane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1977 r. W momencie założenia czasopismo otrzymało nazwę „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”. Nazwa ta została zmieniona na obecną w 2000. Począwszy od pierwszego tomu pod nowym tytułem czasopismo zachowuje swoją ciągłość historyczną poprzez posługiwanie się podwójną numeracją kolejnych tomów. Wykorzystywana obecnie numeracja np. 79 (135) oznacza 79 numer pod nowym tytułem oraz numer 135 od momentu wydania pierwszego tomu w 1977 r.

Od początku istnienia czasopisma nad wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim publikacji czuwa specjalna komisja Rady Naukowej SKwP. Jej pierwszym przewodniczącym był prof. Wiktor Malc z Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, a jego działania wspierali wybitni przedstawiciele polskiej rachunkowości: prof. dr hab. Alicja Jaruga, dr Zdzisław Fedak i prof. dr Paweł Tendera. Komisja pełniła rolę Komitetu Redakcyjnego, jak również przygotowywała anonimowe recenzje.

Zespół redakcyjny ZTR zmieniał się z upływem lat. Od połowy lat 80. ub. wieku (do 2011 r.) pracom Komitetu Redakcyjnego przewodniczyła prof. Alicja Jaruga. W latach 2000-2011 r. funkcję sekretarza pełniła dr hab. Anna Szychta z Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie redaktor naczelna ZTR. Od pierwszego numeru ZTR o wysoki poziom edytorski czasopisma i kulturę słowa pisanego przez 34 lata, aż do tomu 63 (119) wydanego w 2011 r., dbał redaktor mgr Jan Baliński.
W 2011 Komitet Redakcyjny ZTR został przekształcony. W powołanej Komisji ds. ZTR Rady Naukowej SKwP wyróżniono Zespół Redakcyjny, Radę Programową i zespół recenzentów. Struktura taka zapewnia jeszcze lepszą realizację celu, jaką jest publikacja czasopisma na światowym poziomie.

Od końca lat 90. XX w. ZTR ukazują się prawie regularnie jak kwartalnik. Dzieje się tak za sprawą publikowania w roku 3-4 tomów tzw. regularnych. Niezależnie od nich corocznie wydawane są jeszcze dwa tomy specjalne (okolicznościowe). Od 1985 r. rozpoczęto wydawanie zeszytu specjalnego, utrwalającego dorobek kolejnych corocznych zjazdów Katedr Rachunkowości i obejmującego kilkanaście referatów wybranych przez organizatorów spośród zgłoszonych na zjazd i poddanych recenzji przez Komitet Redakcyjny ZTR. Drugi specjalny tom ZTR jest poświęcony ważnym wydarzeniom w środowisku naukowym rachunkowości.
Należy podkreślić znaczący rozwój ilościowy i jakościowy ZTR. W latach 1977-2019 wydano 161 tomów ZTR (od numeru 1 do 104 (160) oraz tom specjalny w 1985 r. bez wskazania numeracji pod red. doc. dr Stanisławy Surdykowskiej i dr. Andrzeja Jaklika).

Okresowo w ZTR były publikowane wykazy opracowań zamieszczonych w poprzednich tomach:
- pierwszy wykaz zamieszczono w 1999 r. w tomie nr 50 „Zeszytów Teoretycznych Rady Naukowej SKwP”. Zawiera on tytuły artykułów opublikowanych od 1977 r. w tomach 1-50 „Zeszytów Teoretycznych Rady Naukowej SKwP";
- drugi wykaz, zawarty w tomie 25 (81). Zawiera on tytuły opracowań opublikowanych w „Zeszytów Teoretycznych Rady Naukowej SKwP" w tomach 51-56 oraz w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości" w tomach 1 (57)-25 (81);
- trzeci z kolei wykaz w tomie 50 (106) prezentował tytuły tekstów opublikowanych w ostatnich 25 tomach ZTR, tj. 26 (82)-50 (106).

Aktualnie ze względu na dużą dostępność naszego czasopisma w formie elektronicznej w bazach danych, np. na stronie internetowej SKwP, w bazie CEEOL (wszystkie numery wydane od 2000 r.) oraz w systemie Index Copernicus (od 2009 r.) zrezygnowano z odrębnego wykazu artykułów wydawanych w ZTR od tomu 51 (107).

Informacje o zawartości poszczególnych tomów (spis treści oraz streszczenia artykułów w językach polskim i angielskim) są zawarte na stronie internetowej ZTR. Na stronach są również dostępne uaktualniane Informacje dla autorów o wymaganiach merytorycznych i formalnych opracowań przyjmowanych przez Zespół Redakcyjny do recenzji. Obecnie ZTR wykorzystują swoją podstawową stronę: www.ztr.skwp. Informacje powyższe są również dostępne na stronie SKwP (www.skwp.pl) w zakładce " Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości".

Zespół Redakcyjny i Rada Programowa są nastawione na ciągły rozwój czasopisma i podwyższanie jego jakości. Zespół Redakcyjny zrealizował dwa projekty sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj.:

1.projekt w ramach programu „Index Plus” w okresie od 30.10. 2012 r. do 29.10.2014, co pozwoliło na digitalizację czasopisma i działania ukierunkowane na jego umiędzynarodowienie (m. in. zastosowanie elektronicznego systemu redakcyjnego Publishers Panel IC, nadawanie artykułom nr DOI, dostęp do ZTR w systemie Open Access, wprowadzenie czasopisma do baz: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, BazEkon);

2.projekt w ramach umowy 865/P-DUN/2016 w latach 2016-2017 obejmujący następujące zadania: 1. Kontynuacja zastosowania systemu Publishers Panel ICI oraz nadanie numerów DOI bieżącym artykułom publikowanym w ,,Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości”, 2.Przygotowanie redakcyjne i wydanie anglojęzycznych, tematycznych tomów "Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" (ZTR) oraz artykułów w języku angielskim w  regularnych tomach ZTR, 3. Zrecenzowanie artykułów w  języku angielskim do opublikowania w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR)4.Wdrożenie nowego modułu w systemie ICI Publishers Panel umożliwiającego pełne zdigitalizowanie procesu przygotowania artykułu od jego złożenia do opublikowania, z uwzględnieniem procedur zabezpieczeń.

W latach 2019-2020 Zespół Redakcyjny ZTR wykonuje zadania określone w projekcie w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Umowa nr 214/WCN/ 2019/1).

Realizując projekty, opublikowano co roku jeden tematyczny tom ZTR w języku angielskim oraz zwiększono liczbę artykułów w tym języku w innych numerach czasopisma.

Dotychczas wydano następujące tematyczne tomy ZTR w języku angielskim:

2012 r. – nr 68 (124) nt. Performance Measurement and Reporting: Concepts, Regulations, Practices

2013 r. – nr 72 (128) nt. New Trends in Management Accounting Concepts and Practice

2014 r. – nr 78 (134) nt. Development of Accounting Research and Practice in the Central and Eastern Europe

2015 r. – nr  84 (140) nt. Historical and Theoretical Determinants of Contemporary Accounting

2016 r. – nr  88 (144) nt.  Historical and Theoretical Determinants of Contemporary Accounting

2017 r. – nr  93 (149) nt. Historical and Theoretical Determinants of Contemporary Accounting

2018 r. – nr   99 (155) nt. Accounting in developing countries

2019 r. – nr 104 (160) nt. Accounting and Behavioral Sciences -a successful marriage or an extravagant crusade? - z redaktorem goszczącym dr Jari Paranko (University of Tampere, Finland).

2020 r. – nr 109 (165) nt. Accounting as a source of financial and non-financial information – z udziałem redaktorów goszczących: dr Fredrik Karlsson z Uniwersytetu Linnaeus w Szwecji i dr hab. Arleta Szadziewska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

2021 r. –  Vol. 45, nr 2 nt. Ethical Issues in Accounting in Prosperity and a Financial Crisis - z redaktorem goszczącym prof. dr Andrijana Rogošić (University of Split, Chorwacja)

2022 – Vol. 46, Nr 4 nt. Accounting and financial and non-financial reporting in the digital context – z redaktorem goszczącym prof. dr. David Procházka (Prague University of Economics and Business, Czech Republic)

2023 – Vol. 47, Nr 4 nt. Research methods for contemporary accounting developments z udziałem redaktorów goszczących: prof. Jim Haslam (Durham University, UK) i dr hab. Monika Łada, prof. SGH w Warszawie

  • W latach 2015-2018 „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” otrzymały na Liście B czasopism punktowanych MNiSW najwyższą liczbę punktów – 15.
  • Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów czasopismo ZTR było ocenione na 100 punktów w 2023 r.
  • ZTR zostały przyjęte do bazy indeksacyjnej SCOPUS w grudniu 2022 r.