Nadesłane artykuły naukowe spełniające wymagania edytorskie i mieszczące się w zakresie tematycznym „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR) są przekazywane przez Zespół redakcyjny w trybie anonimowym do dwóch recenzentów (double-blind review process).
Recenzje są opracowywane z zastosowaniem formularza udostępnionego  recenzentom  przez redaktora drogą elektroniczną. Recenzja artykułu do ZTR obejmuje dwie części. Część pierwsza zawiera informacje pozostające do wiadomości zespołu redakcyjnego, a część druga – szczegółową ocenę artykułu, którą podsumowuje recenzent, stawiając jeden z następujących wniosków: ● do zaakceptowania ● do zaakceptowania po dokonaniu poprawek przez autora ● można przyjąć warunkowo (wymaga dokonania poważnych zmian) ● należy odrzucić.
Teksty, które otrzymały dwie negatywne recenzje albo jedną recenzję negatywną, a drugą z wnioskiem „można przyjąć warunkowo”, nie są przyjmowane do opublikowania.

Artykuły ocenione przez dwóch recenzentów jako wymagające poprawy są odsyłane – wraz z drugą częścią recenzji – autorowi (autorom) w celu wprowadzenia zmian. W przypadku otrzymania przez artykuł dwóch skrajnych ocen, tj. „do zaakceptowania” bądź „do zaakceptowania po dokonaniu poprawek przez autora”
i „należy odrzucić”, artykuł jest przekazywany do recenzji trzeciemu niezależnemu recenzentowi.
Decyzję o zakwalifikowaniu bądź nieprzyjęciu artykułu do druku podejmuje zespół redakcyjny po otrzymaniu od autora skorygowanej wersji artykułu uwzględniającej uwagi i sugestie zawarte w recenzjach oraz spełniającej wymogi redakcyjne. Autorzy poprawiający teksty według uwag recenzentów są proszeni o dostarczenie redaktorowi naczelnemu, wraz ze skorygowaną wersją artykułu, oddziel-nej syntetycznej informacji o wprowadzonych zmianach do treści opracowania (odpowiedzi na recenzję). Autor (-rzy) artykułu jest (są) ponadto zobowiązany (-i) do złożenia oświadczenia, że artykuł nie był i nie będzie opublikowany w innym wydawnictwie, jeśli jest zaakceptowany do wydania w ZTR.

Redakcja ZTR wymaga, aby artykuły autorów niemających stopnia naukowego były rekomendowane przez opiekuna autora, odpowiedzialnego za jego rozwój naukowy (wymagane jest stosowne pismo opiekuna).
Przy ocenie dotyczącej przekazywanego artykułu do druku bierze się pod uwagę: oryginalność tematu, cel (-e) merytoryczny (-e) artykułu, zastosowane metody badawcze, walory teoretyczne, strukturę treści, poprawność ję-zykową, stopień i sposób wykorzystania literatury przedmiotu, kompletność wykazu literatury, poprawność streszczeń w językach polskim i angielskim itp.

Przesyłanie artykułu

Artykuły do ZTR należy składać drogą elektroniczną poprzez stronę in-ternetową ZTR w systemie Index Copernicus: http://www.ztr.skwp.pl

Przysyłanie oświadczenia dotyczącego artykułu tradycyjną pocztą na adres:
dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ
(„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”)
Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 22/26
90-237 Łódź
albo w formie zeskanowanej w załączniku do e-maila na adres: ztr@skwp.pl

Opłata za opublikowanie artykułu w ZTR

Informacja o opłacie za publikację jest dostępna na stronie www.ztr.skwp.pl w zakładce "Więcej informacji"
i "Opłata za publikację".