Zgłaszanie artykułu

 1. Artykuł do opublikowania w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR) oraz oświadczenie dotyczące artykułu są przysłane przez autora albo jednego ze współautorów drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej i Panelu Wydawców (ICI Publishers Panel – PP): https://ztr.skwp.pl. Informacje na ten temat podano w zakładce: Dla Autorów      

Zasady recenzowania, przyjmowania i przygotowania artykułów  do opublikowania

 1. Wszystkie artykuły naukowe przysłane w systemie elektronicznym Publishers Panel ICI przechodzą procedurę preselekcji prowadzoną przez Zespół Redakcyjny ZTR. Redaktor prowadzący artykuł sprawdza tekst pod kątem związku z celami i zakresem czasopisma, plagiatu (z użyciem narzędzia antyplagiatowego SimilarityCheck w systemie PP ICI) i zastosowania wymogów określnych w Informacji dla autorów. Manuskrypty, które nie spełniają wstępnych kryteriów, są odrzucone na tym etapie. Proces wstępnej weryfikacji trwa zazwyczaj 3–7 dni roboczych.
 2. Teksty wstępnie zakwalifikowane podlegają procesowi podwójnie anonimowej recenzji (double-blind review process - autor nie zna nazwisk recenzentów i recenzenci nie znają  nazwiska autora) przez dwóch recenzentów, specjalizujących się w zakresie tematycznym artykułu, a w razie wydania przez recenzentów dwóch skrajnych opinii artykuł jest przekazywany do trzeciego recenzenta.
 3. W procesie recenzowania recenzenci i autorzy są od siebie niezależni personalnie i zawodowo, tzn. nie mogą być zatrudnieni w tej samej jednostce naukowej lub z nią powiązani. Recenzentami nie mogą być aktualni członkowie Zespołu Redakcyjnego ZTR.
 4. Recenzent jest zobowiązany do sporządzenia recenzji w okresie 3-4 tygodni za pośrednictwem panelu publikacyjnego, z którego korzysta Zespół Redakcyjny. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy  nie działa okresowo elektroniczny panel publikacyjny) recenzent może sporządzić recenzję w wersji edytowalnej na udostępnionym formularzu w programie Word (zob. Instrukcja dla Recenzentów).
 5. Recenzja artykułu do ZTR obejmuje dwie części. Część pierwsza zawiera informacje pozostające do wiadomości Zespołu Redakcyjnego, a część druga – szczegółową ocenę artykułu, którą podsumowuje recenzent, stawiając jeden z następujących wniosków: ● do zaakceptowania ● do zaakceptowania po dokonaniu poprawek przez autora ● można przyjąć warunkowo (wymaga dokonania poważnych zmian) ● należy odrzucić.
 6. Artykuły są recenzowane zgodnie z jednolitymi kryteriami oceny ujętymi w formularzu recenzji. Brane są pod uwagę następujące kryteria: zgodność tytułu i treści artykułu z zakresem tematycznym czasopisma, poprawność streszczeń w języku polskim i angielskim, zgodność tytułu z treścią i celem artykułu, zastosowane metody badawcze, sposób prezentacji i udokumentowania badań, stopień zgłębienia problemu badawczego, oryginalność koncepcji (rozważań), wkład do istniejącego stanu wiedzy, sposób wykorzystania literatury przedmiotu, kompletność wykazu literatury, poprawność językowa.
 7. Obowiązkiem recenzenta jest identyfikacja i podanie w recenzji  publikacji, na które autor powinien był się powołać, ale tego nie uczynił, a także przekazanie Zespołowi Redakcyjnemu  informacji o nieuprawnionych zapożyczeniach, podejrzeniu plagiatu albo autoplagiatu.
 8. Teksty, które otrzymały dwie negatywne recenzje albo jedną recenzję negatywną, a drugą z wnioskiem „można przyjąć warunkowo”, nie są przyjmowane do opublikowania.
 9. W przypadku otrzymania przez artykuł dwóch skrajnych ocen, tj. „do zaakceptowania” bądź „do zaakceptowania po dokonaniu poprawek przez autora” i „należy odrzucić”, artykuł jest przekazywany do recenzji trzeciemu niezależnemu recenzentowi.
 10. Autorzy artykułów ocenionych przez recenzentów jako wymagające poprawy są proszeni o uwzględnienie uwag i komentarzy recenzentów w skorygowanej wersji artykułu. Autorzy poprawiający teksty według uwag recenzentów są także proszeni o zamieszczenie w systemie PP, wraz ze skorygowaną wersją artykułu, oddzielnej, anonimowej informacji o wprowadzonych zmianach do treści opracowania (odpowiedzi na recenzję).
 11. Autorzy powinni poprawić artykuł w terminie wskazanym przez redaktora prowadzącego. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, ale nie powinien przekraczać trzech miesięcy od dnia otrzymania recenzji.
 12. W przypadku, gdy jeden lub obaj recenzenci sformułowali istotne uwagi  w recenzji, poprawiona wersja artykułu podlega ponownej recenzji. Dokonuje jej jeden lub obaj recenzenci, który/którzy ocenił/oceniali pierwotną wersję artykułu, zgodnie z ich życzeniem wyrażonym w recenzji w pierwszej turze oceny.
 13. Decyzję o zakwalifikowaniu bądź nieprzyjęciu artykułu do druku podejmuje Zespół Redakcyjny po otrzymaniu od autora ostatecznie skorygowanej wersji artykułu, uwzględniającej uwagi i sugestie zawarte w recenzjach oraz spełniającej wymogi merytorycznie i edytorskie.
 14. W ostatnim numerze ZTR w danym roku ogłasza się listę recenzentów. Lista ta jest również dostępna na stronie czasopisma w zakładce Recenzenci.
 15. Artykuły, w których zastosowano złożone metody statystyczne lub ekonometryczne, są weryfikowane przez redaktora statystycznego ZTR, eksperta naukowego w tym zakresie. Redaktor statystyczny przygotowuje opinię, która jest przekazywana autorowi/autorom w celu wprowadzenia uzupełnień i zmian w artykule, jeśli są niezbędne.
 16. Artykuły przyjęte do druku muszą zostać dostarczone przez autora/autorów w formie plików edytowalnych (.doc, .docx).
 17. Artykuły przyjęte do druku podlegają redakcji merytorycznej i językowej.
 18. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania w artykule zmian tytułu, skrótów i poprawek redakcyjnych zgodnych z wymogami ZTR.
 19. Redaktorzy na bieżąco współpracują z autorami w procesie opracowania redakcyjnego artykułu.

Korekty i sprostowania

 1. Zespół Redakcyjny reaguje na zgłoszenia o konieczności opublikowania korekty, sprostowania lub komunikatu wyrażającego zaniepokojenie zgodnie z wytycznymi COPE dotyczącymi wycofywania publikacji.
 2. W przypadku opublikowania artykułu i znalezienia poważnego błędu albo w sytuacji, gdy znacząca jego część zostanie uznana za nieważną (np. część teoretyczna jest identyczna  jak w innym tekście już opublikowanym), bądź też znajdą się informacje poufne lub też gdy wyjdzie na jaw nieuczciwe wykorzystanie innej pracy, wówczas tekst będzie wycofany z danego numeru (wersja online) ze wskazaniem przyczyny (np. oszustwo, plagiat).
 3. W przypadku ujawnienia błędu powstałego z winy autora zostanie opublikowane sprostowanie.
 4. W razie, gdy błąd powstał ze strony redakcyjnej - na etapie opracowania redakcyjnego artykułu, składu komputerowego i jego publikacji - czasopismo opublikuje korektę błędu wraz ze stosownymi oświadczeniem i przeprosinami, przygotowanymi przez Zespół Redakcyjny.

 

close