Cel i zakres publikacji „Zeszytów Teoretyczne Rachunkowości”

Cele nadrzędne
Misją „Zeszytów Teoretyczne Rachunkowości” (ZTR) jest publikowanie wysokiej jakości artykułów naukowych z zakresu rachunkowości w nurtach ekonomiczno-finansowym i zarządczym przez polskich i zagranicznych pracowników naukowych, zwłaszcza z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dla wnoszenia istotnego wkładu w rozwój nauki rachunkowości w skali międzynarodowej.
,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, jako jedyny w Polsce periodyk w obszarze nauki rachunkowości o długoletnim okresie publikacyjnym, zasięgu krajowym i zwiększającym się stopniu umiędzynarodowiania, są otwarte na rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez krajowych i zagranicznych autorów z dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, dotyczących teorii, historii i dydaktyki rachunkowości jako praktyki ewidencyjno-sprawozdawczej i praktyki społecznej. W ZTR są publikowane artykuły oparte na solidnych i wnikliwych badaniach literaturowych i empirycznych. Czasopismo służy lepszemu zrozumieniu systemów rachunkowości organizacji i zmian w nich zachodzących oraz ich relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cele strategiczne
1. Ciągły wzrost poziomu naukowego ZTR dzięki publikowaniu artykułów prezentujących wyniki badań z zakresu rachunkowości prowadzonych w nurtach ekonomiczno-finansowym i zarządczym, uwzględniających rekomendacje i wnioski formułowane w procesie podwójnie anonimowego recenzowania artykułu oraz w opinii redaktora statystycznego czasopisma.
2. Konsekwentne budowanie wizerunku ZTR jako wiodącego czasopisma naukowego z zakresu rachunkowości w Polsce. Kontynuowanie starań o uznanie jakości czasopisma ZTR i wysoką punktację w wykazie czasopism naukowych w Polsce.
3. Intensyfikacja umiędzynarodowienia czasopisma dzięki zwiększaniu liczby artykułów w języku angielskim, przygotowywanych przez autorów zagranicznych i międzynarodowe zespoły badawcze, inicjowane przez polskich pracowników naukowych rachunkowości.
4. Stałe podnoszenie sprawności i jakości procesu edytorskiego i wydawniczego ZTR dzięki zastosowaniu elektronicznego systemu publikacyjnego.
5. Zwiększenie stopnia i zasięgu rozpowszechnienia informacji o czasopiśmie i artykułach w skali międzynarodowej.
6. Wzrost prestiżu i rozpoznawalności ZTR w zagranicznym środowisku naukowym potwierdzone przyjęciem do międzynarodowych baz indeksacyjnych.

Publikacje w ZTR są zamieszczane w następujących działach tematycznych:
I. Nauka
II. Dydaktyka
III. Z historii rachunkowości
IV. Ze współpracy z zagranicą
V. W kierunku internacjonalizacji
VI. Z prac Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości
VII. Biogramy polskich myślicieli rachunkowości
VIII. Recenzje
IX. Sprawozdania z konferencji