Pismo z Senatu RP z 13 czerwca 2023 r. w sprawie wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych