Pismo Ministerstwa Finansów z 30 stycznia 2023 r. w sprawie stanowiska Rządu RP do wniosków legislacyjnych Komisji COM(2022)697 oraz COM(2022)698:

  1. projekt rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 648/2012, (UE) nr 575/2013 i (UE) 2017/1131 w zakresie środków mających na celu ograniczenie nadmiernych ekspozycji wobec kontrahentów centralnych z państw trzecich oraz zwiększenie efektywności unijnych rynków usług rozliczeniowych;
  2. projekt dyrektywy PE i Rady zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2013/36/UE oraz dyrektywę (UE) 2019/2034 w odniesieniu do sposobu traktowania ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych i ryzyka kontrahenta w przypadku rozliczanych centralnie transakcji na instrumentach pochodnych; oraz
  3. projekt stanowiska Rządu RP do tych wniosków legislacyjnych.
close