Projekt z 9 lutego 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Pismo Ministerstwa Finansów z 8 lutego 2023 r. w sprawie konferencji uzgodnieniowej, dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Pismo Ministerstwa Finansów z 30 stycznia 2023 r. w sprawie stanowiska Rządu RP do wniosków legislacyjnych Komisji COM(2022)697 oraz COM(2022)698

Pismo Ministerstwa Rozwoju i Technologii z 25 stycznia 2023 r. w sprawie konsultacji publicznych w ramach przygotowań do zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, którą w polskim systemie prawnym wdraża ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 24 stycznia 2023 r. w sprawie konsultacji publicznych dotyczących aktualizacji Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Projekt z 11 stycznia 2023 r. – ustawa z dnia …………………… 2023 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

Projekt z 2 stycznia 2023 r. – ustawa z dnia …………………… 2023 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw