Pismo z MF z 22 grudnia 2023 r. w sprawie spotkania na temat proponowanych zmian do projektu ustawy implementującej tzw. dyrektywę DAC7

Pismo z MF z 5 grudnia 2023 r. w sprawie posiedzenia Forum Cen Transferowych

Projekt z 29 listopada 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt z 29 listopada 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt z 29 listopada 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt z 29 listopada 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt stanowiska Rządu RP w odniesieniu do wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do zakresu przepisów dotyczących wskaźników referencyjnych, stosowania w Unii wskaźników referencyjnych opracowywanych przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim oraz niektórych wymogów sprawozdawczych – COM (2023) 660

Projekt z 20 listopada 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt z 23 listopada 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Pismo z ZUS z 10 listopada 2023 r. w sprawie spotkania online „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023 przy obecnym stanie prawnym, ewaluacja programu Płatnik”

Pismo z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów z 15 listopada 2023 r. w sprawie webinarium na temat Europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS)

Projekt z 3 listopada 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych

Projekt z 18 października 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023

Projekt z 18 października 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Projekt z 19 października 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Pismo z Ministerstwa Finansów z 17 października 2023 r. w sprawie projekt decyzji UE ws. odroczenia wydania ESRS

Pismo Głównego Urzędu Statystycznego z 9 października 2023 r. w sprawie konsultacji globalnych nad projektem struktury klasyfikacji CPA przeprowadzanych przez Eurostat

Projekt z 11 września 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projekt z 31 sierpnia 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Projekt z 10 sierpnia 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Projekt z 3 sierpnia 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Projekt z 25 lipca 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Projekt z 5 lipca 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Pismo z Ministerstwa Finansów z 3 lipca 2023 r. w sprawie konsultacji podatkowych wzorów struktur logicznych DPI-FR(1) oraz DPI-IS(1)

Pismo z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 23 czerwca 2023 r. w sprawie konferencji nt. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Pismo z Ministerstwa Finansów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie szybszego i bezpieczniejszego mechanizmu ulg w nadmiernym podatku u źródła COM(2023) 324

Projekt z 13 czerwca 2023 r. – ustawa z dnia …………………… 2023 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Pismo z Ministerstwa Finansów z 13 czerwca 2023 r. w sprawie otwartych konsultacji w zakresie projektów pierwszego zestawu Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS)

Pismo z Senatu RP z 13 czerwca 2023 r. w sprawie wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Projekt z 2 czerwca 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023

Pismo z Senatu RP z 26 maja 2023 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pismo Ministerstwa Finansów z 23 maja 2023 r. w sprawie projektu raportu z II fazy EOIR Peer Review

Pismo Ministerstwa Finansów z 23 maja 2023 r. w sprawie posiedzenia Rady Powierników Fundacji MSSF w Warszawie

Pismo Ministerstwa Rozwoju i Technologii z 22 maja 2023 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców (UD497)

Projekt z 26 kwietnia 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Projekt z 14 kwietnia 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

Projekt z 13 kwietnia 2023 r. – ustawa z dnia …………………… 2023 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców

Projekt z 27 marca 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Projekt z 22 marca 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Projekt z 21 marca 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Projekt z 13 marca 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt z 13 marca 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt z 3 marca 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt z 9 lutego 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Pismo Ministerstwa Finansów z 8 lutego 2023 r. w sprawie konferencji uzgodnieniowej, dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Pismo Ministerstwa Finansów z 30 stycznia 2023 r. w sprawie stanowiska Rządu RP do wniosków legislacyjnych Komisji COM(2022)697 oraz COM(2022)698

Pismo Ministerstwa Rozwoju i Technologii z 25 stycznia 2023 r. w sprawie konsultacji publicznych w ramach przygotowań do zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, którą w polskim systemie prawnym wdraża ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 24 stycznia 2023 r. w sprawie konsultacji publicznych dotyczących aktualizacji Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Projekt z 11 stycznia 2023 r. – ustawa z dnia …………………… 2023 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

Projekt z 2 stycznia 2023 r. – ustawa z dnia …………………… 2023 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw