Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów sprawozdawczych

Projekt z 22 grudnia 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT

Projekt z 8 grudnia 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

Pismo z 1 grudnia 2022 r. w sprawie wymiany informacji podatkowych 

Projekt z 30 listopada 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt z 25 listopada 2022 r. rozporządzenia delegowanego KE przyjmującego standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Projekt z 24 listopada 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt z 24 listopada 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt z 22 listopada 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt z 14 listopada 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

Pismo w sprawie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług do dołączenia do procedowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach

Projekt z 9 listopada 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Projekt z 7 listopada 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Pismo Prezesa GUS z 3 listopada 2022 r. w sprawie przygotowania projektu – Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024  

Projekt z 14 października 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej

Projekt z 11 października 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Ocena funkcjonowania ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (OSR ex-post)

Projekt z 15 września 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw

Projekt z 12 września 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Projekt z 16 sierpnia 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Projekt z 5 sierpnia 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 

Projekt z 4 sierpnia 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt z 28 lipca 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt z 1 lipca 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych 

Projekt z 27 czerwca 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt z 8 czerwca 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt z 6 czerwca 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych

Projekt z 3 czerwca 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt z 3 czerwca 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa

Projekt z 30 maja 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Projekt z 24 maja 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Projekt z 17 maja 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 

Projekt z 26 kwietnia 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt z 22 kwietnia 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 

Projekt z 14 kwietnia 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 

Projekt z 4 kwietnia 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

Projekt z 24 marca 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt z 23 marca 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Projekt z 23 marca 2022 r. – nowa klasyfikacja NACE/PKD

Projekt z 22 marca 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne

Projekt z 15 marca 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Projekt z 9 marca 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r.  o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

Projekt z 3 marca 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Projekt z 8 lutego 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projekt z 3 lutego 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt z 28 stycznia 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Projekt z 17 stycznia 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych