Projekt z dnia 27 listopada 2019 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Projekt z dnia 22 listopada 2019 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Projekt z dnia 20 listopada 2019 r. - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia ... 2019 r. w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Projekt z dnia 16 października 2019 r. - ustawa z dnia ... 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt z dnia 7 października 2019 r. - rozporządzenie z dnia ... 2019 r. Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt z dnia 30 września 2019 r. - rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia ... r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Projekt ustawy z dnia 19 września 2019 r. - ustawa z dnia ... r. o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim

Projekt z dnia 12 września 2019 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia ... 2019 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

Projekt z dnia 5 września 2019 r. - rozporządzenie z dnia ... 2019 r. Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Projekt z dnia 22 sierpnia 2019 r. - ustawa z dnia ... r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Projekt z dnia 6 sierpnia 2019 r. - rozporządzenie z dnia ... 2019 r. Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Projekt z dnia 29 lipca 2019 r. - rozporządzenie z dnia ... Ministra Finansów sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Projekt z dnia 23 lipca 2019 r. - ustawa z dnia ... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projekt z dnia 8 lipca 2019 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia … lipca 2019 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt z dnia 8 lipca 2019 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku

Projekt z dnia 11 czerwca 2019 r. - ustawa z dnia ... o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Projekt z dnia 5 czerwca 2019 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów