Wymagane dokumenty z podaną sygnaturą konkursu należy złożyć na Biurze Podawczym albo

przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data stempla)

do dnia 31 lipca 2023 r. na adres:

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie

ul. A. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Oddział Kadr - pok. 1108

Pozostałe oferty z tego samego miasta