Wymagane dokumenty z podaną sygnaturą konkursu należy złożyć na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data stempla) do dnia 16 lutego 2024 roku na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie ul. A. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, Oddział Kadr – pok. 1108

Pozostałe oferty z tego samego miasta