Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin ogłasza konkurs na umowę na staż urzędniczy (docelowo inspektora w Oddziale Kontroli), w pełnym wymiarze czasu pracy, który został zarejestrowany pod numerem K.110.3.2024

Dokumenty aplikacyjne na konkurs należy składać:
1) w Biurze Podawczym mieszczącym się w budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 1 lub
2) do skrzynki podawczej, usytuowanej przy głównym wejściu do budynku Sądu lub
3) drogą elektroniczną na adres mailowy: kadry@lublin.sa.gov.pl bądź na skrzynkę podawczą platformy ePUAP lub
4) drogą pocztową na adres: Sąd Apelacyjny w Lublinie Oddział Kadr ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin.
Bez względu na sposób doręczenia, dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej z dopiskiem:
„konkurs K.111.3.2024”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2024 roku.

W przypadku przesłania dokumentów:
a) drogą pocztową – o terminie decyduje data stempla pocztowego,
b) drogą elektroniczną – o terminie decyduje data otrzymania dokumentów na adres mailowy Sądu:
kadry@lublin.sa.gov.pl bądź na skrzynkę podawczą platformy ePUAP.
Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji powinno być złożone na formularzu zamieszczonym w zakładce „Oferty pracy” na stronie internetowej Sądu.

Pozostałe oferty z tego samego miasta