Dokumenty należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kołbaskowo w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2024 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej OR.2110.10.2024".