Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentacji do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy za pośrednictwem poczty (listownie na nw. adres) w terminie do dnia: 6 sierpnia 2021 r.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów

st. Warszawy, ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa

 (z dopiskiem na kopercie lub w tytule maila: „03/WAO/2021” + imię i nazwisko kandydata)

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub mail’owo o terminie rozmowy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adresy do dnia 6 sierpnia 2021 r.

Pozostałe oferty z tego samego miasta