Dokumenty należy złożyć do dnia 13.07.2023 roku w Sekretariacie Biura Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRCZEWSKA” ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa, za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego, skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do siedziby Biura Zarządu SM „Górczewska” w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem oferty z dopiskiem – Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. działalności gospodarczej oraz obsługi parkingów społecznych lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze.

Pozostałe oferty z tego samego miasta