Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w godz. od 9.00 do 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. G. Narutowicza 122.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty do spraw kadr”.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP – Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi (https://www.nowoczesnaszkola.edu.pl) i na tablicy ogłoszeń w Zespole.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 6319848.

Pozostałe oferty z tego samego miasta