Termin i miejsce składania dokumentów:

  • wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 13.03.2023 r., do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do kancelarii ZDP)
  • dokumenty, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • miejsce składania dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8, Kancelaria – pokój 026, parter budynku.

Dokumenty należy umieścić w kopercie oznaczonej: „Stanowisko ds. organizacyjno - administracyjnych”

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close