Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentacji do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy za pośrednictwem poczty (listownie na nw. adres) lub skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: k.pagowska@dbfomokotow.pl) w terminie do dnia: 8 czerwca 2021 r.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy 
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

(z dopiskiem na kopercie lub w tytule maila: „03/WF/2021” + imię i nazwisko kandydata)
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub mail’owo o terminie rozmowy. Oferty odrzucone zostaną
komisyjnie zniszczone. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adresy do dnia 8 czerwca 2021 r. 

Pozostałe oferty z tego samego miasta