Dokumenty należy złożyć do dnia 08.06.2021 roku za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego, skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do siedziby Biura Zarządu SM „Górczewska” przy ul. Doroszewskiego 4 w Warszawie w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem oferty z dopiskiem – Dotyczy naboru na stanowisko: Księgowy ds. rozliczeń eksploatacyjnych lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty złożone w sposób niezgodny z wymaganiami ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane, a kandydat nie będzie dopuszczony do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Pozostałe oferty z tego samego miasta