Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 09.06.2021 roku za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do siedziby Biura Zarządu SM „Górczewska” przy ul. Doroszewskiego 4 w Warszawie w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem oferty z dopiskiem – Dotyczy naboru na stanowisko: Księgowy ds. funduszy i środków trwałych, lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty złożone w sposób niezgodny z wymaganiami ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane,
a kandydat nie będzie dopuszczony do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Pozostałe oferty z tego samego miasta