Dokumenty o których mowa w ofercie należy złożyć do dnia 10.05.2021 roku za pośrednictwem skrzynki podawczej
umieszczonej przy drzwiach wejściowych do siedziby Biura Zarządu SM „Górczewska” przy ul. Doroszewskiego 4 w
Warszawie
w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem oferty z dopiskiem – Dotyczy naboru na stanowisko:
Kierownika Działu Finansowego lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając w terminie i na adres
wskazany w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty złożone w sposób niezgodny z wymaganiami ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane, a
kandydat nie będzie dopuszczony do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru na przedmiotowe
stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Pozostałe oferty z tego samego miasta