Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres e-mail: fk@filharmonia.krakow.pl, listem poleconym, kurierem bądź osobiście na adres: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego, 31-103 Kraków, ul. Zwierzyniecka 1 do dnia 14 lipca 2021 r.  do godz. 15.00

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowanie do rozmowy rekrutacyjnej zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o ich terminie.

Pozostałe oferty z tego samego miasta