Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego można składać do dnia 30 września 2021 r. do godziny 12.00 w siedzibie Biblioteki - ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Dopuszczamy możliwość przesłania skanów dokumentacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: biblioteka@rajska.info, która zostanie zweryfikowana na następnym etapie rekrutacji.


Oferty, które wpłyną do siedziby instytucji po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby instytucji. W przypadku dokumentacji złożonej za pomocą poczty elektronicznej decyduje data i godzina wpływu na serwer biblioteki.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

WBP w Krakowie zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami i przeprowadzenia z nimi rozmowy.

Pozostałe oferty z tego samego miasta