Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w rejestracji SPGOZ w Łapszach Niżnych
lub przesłać na adres:

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych,

ul. Długa 169, 34-442 Łapsze Niżne


Z adnotacją „Nabór na stanowisko Główny Księgowy”, do dnia 9 kwietnia 2021 r.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania naboru. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie rekrutacji.