Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie urzędu lub pocztą na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1a, pokój nr 12

z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach” w terminie do dnia 10.05.2024 r. do godziny 9.00.

Aplikacje złożone niekompletne i te, które nie będą spełniały wymogów oraz wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie urzędu do dnia 10.05.2024 r. o godz.10.00

Pozostałe oferty z tego samego miasta