2022

Dla upamiętnienia 115. rocznicy powstania pierwszej zawodowej organizacji księgowych na ziemiach polskich Stowarzyszenie zorganizowało Jubileuszową ogólnopolską konferencję pod hasłem „KSIĘGOWY architekt bezpiecznego biznesu”.

2021

Podjęcie wielokierunkowych działań – wewnątrzorganizacyjnych, w środowisku zawodowym księgowych i we współpracy z Ministerstwem Finansów – dotyczących zdefiniowania zawodu księgowego.

Włączenie w system szkolenia, walidacji i certyfikacji SKwP kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), dla których Stowarzyszenie uzyskało uprawnienia instytucji certyfikującej.

2020

Stowarzyszenie utworzyło placówkę doskonalenia zawodowego nauczycieli o nazwie „Centrum Edukacji Nauczycieli”.

Na mocy decyzji ministra finansów Stowarzyszenie uzyskało uprawnienia do certyfikowania określonych kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Został opublikowany autoryzowany przekład (poprzednia publikacja w 2009 roku) nowej wersji Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych, wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).

Podpisanie 3 marca deklaracji o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem i Ministerstwem Finansów.

2019

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zorganizowało I Ogólnopolską Konferencję Przedsiębiorców i Księgowych „POZNAJMY SIĘ!”.
Odbył się XXII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Odbyła się 50 edycja konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości.

2018

Został zarejestrowany Statut SKwP, zawierający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SKwP.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskało zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu „Niepodległa”.

W rocznicę 2. Kongresu Polskiej Rachunkowości odbyła się dwudniowa Międzynarodowa konferencja „Przyszłość zawodu księgowego”.

Odbyła się III edycja konkursu „Księgowi Przyszłości” zakończona konferencją „Księgowi Przyszłości. W erze zmian”.

Podczas okolicznościowej sesji „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918-2018”, która odbyła się w Poznaniu, uczestnicy Ogólnopolskiego Spotkania Przedstawicieli Jednostek Organizacyjnych SKwP przyjęli uroczyście „Deklarację”.

2017

Rok 2017 ogłoszony w Stowarzyszeniu Rokiem Księgowego.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z okazji 110. rocznicy działalności zawodowych organizacji na ziemiach polskich zorganizowało 2. Kongres Polskiej Rachunkowości.

Ukazało się polskie tłumaczenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wydane po raz szósty przez SKwP.

Stowarzyszenie podpisało z Instytutem Badań Edukacyjnych porozumienie o współpracy, dotyczące przygotowania SKwP do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

2016

II edycja ogólnopolskiego konkursu „Księgowi Przyszłości”.
Zakończenie projektu w rachunkowości i rewizji finansowej „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego SKwP było jednym z beneficjentów.

2015

Odbył się XXI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Z okazji Dnia Księgowego SKwP było współorganizatorem konferencji „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu”.

2014

Wydanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF 2013, przetłumaczonych przez SKwP.
Przedstawiciel SKwP został na drugą kadencję członkiem zarządu EFAA.

Przeprowadzono pierwszy egzamin i wręczono dyplomy certyfikowanego eksperta usług księgowych.

Pierwsi laureaci honorowego tytułu „Ambasadora zawodowej etyki w rachunkowości”.

2013

Zarząd Główny SKwP wprowadził tytuł honorowy „Ambasadora zawodowej etyki w rachunkowości”, przyznawany w uznaniu zasług w promowaniu zasad Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości.
SKwP zorganizowało we współpracy z EFAA międzynarodową konferencję „Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich przedsiębiorstw. Punkt widzenia interesariuszy” pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki.

Zarząd Główny SKwP ustanowił honorową złotą odznakę z diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” i uhonorował nią pierwszego laureata.

Zarząd Główny SKwP wprowadził tytuł zawodowy „certyfikowany ekspert usług księgowych”.
Wydanie limitowanej edycji „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości” w pięciu językach.

Uruchomienie internetowej sprzedaży „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”.

2012

Przedstawiciel SKwP został członkiem zarządu Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA).
Podpisanie przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Bank Światowy i BPP Professional Education sp. z o.o. memorandum z porozumienia w sprawie uzgodnionych procedur organizacyjnych, dotyczących przeprowadzania kompleksowych i zaawansowanych szkoleń z MSSF.

2011

Odbył się jubileuszowy XX Krajowy Zjazd Delegatów SKwP.
Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową "Rachunkowość w dziele integracji europejskiej" pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

2010

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ustanowiło 9 czerwca Dniem Księgowego. W tym roku po raz pierwszy uroczyście obchodzono to święto.
Przeprowadzono pierwszy egzamin na dyplomowanego księgowego i wręczono pierwsze certyfikaty dyplomowanego księgowego.

2009

Zarząd Główny SKwP wprowadził tytuł „dyplomowany księgowy" i certyfikację zawodu księgowego.
SKwP zostało jednym z beneficjentów projektu w rachunkowości i rewizji finansowej „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Przedstawiciel SKwP został członkiem Komitetu IFAC ds. krajów rozwijających się.

Przedstawiciel SKwP wszedł do Rady Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

2008

Ruszyła pierwsza edycja konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości.

2007

Z okazji jubileuszu stulecia ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich odbył się Kongres Polskiej Rachunkowości.

SKwP było inicjatorem i współorganizatorem posiedzenia szefów organizacji członkowskich IFAC.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości i stało się jego pierwszym sygnatariuszem.

2006

SKwP inicjatorem powołania „Stowarzyszenia XBRL Polska". Dzięki staraniom SKwP 12 stycznia 2006 r. „Stowarzyszenie XBRL Polska" zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.
Ukazał się pierwszy numer środowiskowego pisma „Świat Księgowych", wydawanego przez Zarząd Główny SKwP.

2005

Włączenie przetłumaczonych przez SKwP standardów MSR/MSSF do Dziennika Urzędowego UE.

2004

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podpisało porozumienie o współpracy z brytyjskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych (ACCA).

1999

Wydanie pierwszego autoryzowanego przekładu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) na mocy umowy licencyjnej z Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).

1998

Powołanie Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu.

Posiedzenie Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC) w Warszawie, zorganizowane przez SKwP.

1996

Przystąpienie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA).

1989

W dniu 12 maja Krajowa Rada Dyplomowanych Biegłych Księgowych, powołana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, została przyjęta do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

1977

Wydano po raz pierwszy Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (ZTR) – początkowo w latach 1977 – 2000 pod tytułem Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej.

1969

Wydawane od 1952 r. czasopismo „Rachunkowość” staje się organem prasowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

1967

Powołanie przez Zarząd Główny SKwP Usługowego Zakładu Rachunkowości w Poznaniu.

1962

Odbyła się I edycja konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości (najstarsze nagrodzone prace doktorskie pochodziły z 1958 roku).

1959

Powołanie Centralnego Ośrodka Szkolenia Zaocznego. Powołanie instytucji dyplomowanych biegłych księgowych (uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia12.05.1959 r.).

1958

18 maja odbył się I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

1946

30 lipca zarejestrowano na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy – „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce”.

1944

4 sierpnia odbyło się pierwsze po wojnie posiedzenie Oddziału Lubelskiego Związku Księgowych w Polsce. Jego działacze w dniu 11 listopada 1944 r. postanowili, że Oddział będzie pełnił rolę Centrali Związku Księgowych w Polsce do czasu wyzwolenia stolicy i dalszych terenów.

1939-1944

Mimo wydanego przez Władze okupacyjne zakazu działalności wszelkich stowarzyszeń, Związek Księgowych w Polsce nie podporządkował się temu rozporządzeniu, chociaż ograniczył zasięg swej działalności do terenu warszawskiego.

1926

Uchwalono statut zmieniający nazwę stowarzyszenia „Związek Buchalterów w Warszawie” na „Związek Księgowych w Polsce”.

1907

9 czerwca powołano do życia stowarzyszenie pod nazwą „Związek Buchalterów w Warszawie” obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie.