dr Władysław Szuszkowski,  funkcję prezesa Zarządu oddziału SKwP w Szczecinie pełnił przez cztery kolejne kadencje od 24.04.1964 r. do 25.04.1974 r. Za pracę zawodową i społeczną otrzymał liczne odznaczenia państwowe i organizacji pozarządowych. Obok srebrnej i złotej odznaki „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" przyznano Mu, jako pierwszemu działaczowi Stowarzyszenia w Szczecinie, godność członka honorowego.

 

 

Władysław Szuszkowski, doktor nauk ekonomicznych, urodził się 22 października 1919 r. w Złoczowie. Pierwszy okres okupacji spędził w domu rodzinnym, a następnie został wysłany do pracy przymusowej w Austrii. W 1945 r. powrócił do Polski z zamiarem osiedlenia się w Trójmieście, przypadek sprawił jednak, że w końcu 1945 r. przyjechał do Szczecina, aby w tym mieście pozostać do końca życia.

Pracę zawodową rozpoczął w styczniu 1946 r., którą wykonywał przez ponad 36 lat. Dzięki wrodzonym zdolnościom, dążeniu do zdobycia szerokiej wiedzy i szczególnemu zainteresowaniu finansami i rachunkowością, pełnił funkcję głównego księgowego w kilku przedsiębiorstwach, głównie budowlanych. Był również zastępcą dyrektora do spraw ekonomicznych w dużym przedsiębiorstwie tej branży.

Pracując zawodowo, rozpoczął w 1966 r. studia zaoczne na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, uzyskując tytuł dyplomowanego ekonomisty, a potem magistra ekonomii, po napisaniu pod kierunkiem prof. Eufemiusza Terebuchy dysertacji nt. „Metody i model organizacji rachunku kosztów postulowanych przedsiębiorstw budowlanych", uzyskał w 1980 r. stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie rachunkowości. Warto zaznaczyć, że studia doktoranckie odbywał razem z żoną Krystyną, również główną księgową. Było to jedyne małżeństwo, które na Studium Doktoranckim Metod Rachunku Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej otrzymało dwa dyplomy doktora nauk ekonomicznych z rachunkowości. Znaczna część treści obu rozpraw doktorskich została zresztą wykorzystana w książce E. Terebucha, K. Szuszkowska, W. Szuszkowski pt. „Rachunek kosztów przedsiębiorstw budowlano-montażowych", PWE, Warszawa 1984, stanowiącej podstawowy podręcznik, wykorzystywany do nauczania rachunkowości branżowej i prowadzenia rachunku kosztów w przedsiębiorstwach budowlanych.

Już na pierwszym Walnym Zgromadzeniu reaktywowanego SKwP (4.04.1957 r.) dr W. Szuszkowski zastał wybrany zastępcą członka Zarządu oddziału SKwP w Szczecinie, od marca 1959 r. do kwietnia 1964 r. wiceprzewodniczącym Zarządu, zaś funkcję prezesa Zarządu pełnił przez cztery kolejne kadencje od 24.04.1964 r. do 25.04.1974 r. Mimo trudnych warunków działania, ze względu na niedocenianie przez ówczesne władze zawodu księgowego i znaczenia Stowarzyszenia, w okresie kadencji Prezesa W. Szuszkowskiego liczba członków zwyczajnych oddziału wzrosła z 817 do 3712 (stan na 31.12.1974 r.), przy czym dużą rolę w dopływie nowych członków i podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych odgrywała, inspirowana przez Prezesa, szeroka działalność szkoleniowa i wojewódzkie konferencje księgowych.

W 1961 r. dr W. Szuszkowski uzyskał dyplom biegłego księgowego w zakresie budownictwa. Wraz z małżonką zbadał wiele sprawozdań finansowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, nie tylko w województwie szczecińskim. W swych wspomnieniach zaznaczył, że prace te ułatwiły Mu pogłębienie i poszerzenie wiedzy zawodowej. Po zmianie ustroju społeczno-gospodarczego Polski jako biegły rewident nadal przeprowadzał badania sprawozdań finansowych jednostek.

Społecznie działał też w szczecińskich oddziałach Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał liczne odznaczenia państwowei organizacji pozarządowych. Obok srebrnej i złotej odznaki „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" przyznano Mu, jako pierwszemu działaczowi Stowarzyszenia w Szczecinie, godność członka honorowego.
Dr Władysław Szuszkowski był człowiekiem bardzo skromnym, a równocześnie wielkiej klasy profesjonalistą w zakresie finansów, rachunkowości i rewizji finansowej.

W listopadzie 2006 r. odszedł od nas, biegły rewident, dr Władysław Szuszkowski, wieloletni Prezes Szczecińskiego oddziału i Członek Honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Odszedł od nas człowiek szlachetny, dużego serca, życzliwy dla współpracowników i innych osób. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Został pochowany wraz z żoną w Złoczowie.

Opracował: Kazimierz Sawicki