prof. Zygmunt Szymczak, przewodniczący Zarządu Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, kierował Oddziałem w latach 1957-1960.

Zygmunt Szymczak urodził się 1 kwietnia 1907 r. w Łodzi, gdzie najpierw ukończył Szkołę Handlową, a następnie w 1930 r. jako internista złożył egzamin dojrzałości w Liceum Handlowym Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu. Bezpośrednio po maturze rozpoczął studia zawodowe w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, które ukończył w 1932 r., uzyskując dyplom nauk handlowych. Z kolei dyplom magistra nauk ekonomiczno-handlowych Akademii Handlowej w Poznaniu uzyskał w 1947 r.

 

Doktoryzował się w 1959 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku akademickim 1964/1965 w tejże Uczelni na podstawie pozytywnie ocenionej rozprawy habilitacyjnej (Działalność Banku Cukrownictwa w Poznaniu na rzecz skartelizowanego przemysłu cukrowniczego w Polsce) oraz pozostałego dorobku naukowego. W 1974 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych.

Pracę zawodową w bankowości rozpoczął już jako szesnastoletni chłopiec. Podczas studiów i po ich ukończeniu pracował w Banku Rolnym w Poznaniu, przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej do stanowiska Dyrektora Banku włącznie. W latach 1932-1938 pracował również jako wolontariusz w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu. Podczas wojny organizował pomoc materialną dla pracowników bankowości i ich rodzin. W 1944 r. brał czynny udział w powstaniu warszawskim.

Prof. Zygmunt Szymczak w całej swojej działalności był mocno ukierunkowany na edukację kadr ekonomicznych nie tylko bankowych, ale przede wszystkim księgowych. Potwierdzeniem tego był Jego aktywny udział przy reaktywacji Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z Jego inicjatywy 22 maja 1957 r. ukonstytuował się Komitet Organizacyjny w celu powołania Oddziału w Poznaniu. Na Ogólnym Zebraniu Członków Oddziału, które odbyło się 27 czerwca 1957 r., podjęto uchwałę o powołaniu Oddziału i przedyskutowano zapisy ówczesnego statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz możliwe kierunki działania. Wybrano też pierwsze władze Oddziału. Na przewodniczącego Zarządu Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wybrany został prof. Zygmunt Szymczak, który kierował Oddziałem w latach 1957-1960, natomiast honorowym przewodniczącym Oddziału został prof. Witold Skalski.

Pod kierownictwem prof. Zygmunta Szymczaka Oddział w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce rozpoczął energicznie swoją działalność. Postarano się o siedzibę Oddziału, a z uzyskanych składek członkowskich pokrywano niezbędne wydatki. Rozpoczęto działalność szkoleniową, organizowano odczyty i konsultacje dla księgowych.

W 1961 r. utworzony został Ośrodek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na dyplomowanych księgowych. Jego kierownikiem został wybrany prof. Zygmunt Szymczak.

W uznaniu zasług w zakresie działalności organizacyjnej oraz szkolenia kadr księgowych w Wielkopolsce, XI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 1974 r. nadał prof. Zygmuntowi Szymczakowi godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Należy podkreślić, iż po zakończeniu aktywnej działalności na rzecz Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Poznaniu prof. Zygmunt Szymczak prowadził także działalność edukacyjną w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Poznaniu.
W latach 1962-1970 kierował Dyrekcją Szkolenia Ekonomicznego PTE w Poznaniu, gdzie szeroko rozwijał uzupełniające szkolenia dla praktyków.

Prof. Zygmunt Szymczak zmarł 21 maja 1976 r. w Poznaniu.

Opracował: Oddział Wielkopolski SKwP w Poznaniu