Stanisław Batorski, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach działał od 1957 r. Pełnił funkcję pierwszego prezesa Oddziału Okręgowego w Kielcach w latach 1957-1959. W latach 1963-1964 był członkiem Sądu Koleżeńskiego, a w latach 1965-1973 był członkiem Zarządu Oddziału. Odznaczony złotą odznaką „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".
Stanisław Batorski urodził się 4.09.1910 r. w Kurzelowie pow. Włoszczowa woj. kieleckie. Ojciec Tomasz i matka Maria ze Stempniewiczów z zawodu rolnicy gospodarowali na dwuhektarowym gospodarstwie rolnym. Mieli pięcioro dzieci, z których Stanisław był najstarszym synem.
Po ukończeniu szkoły podstawowej we Włoszczowie w 1926 r. przyjechał do Kielc i rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Mikołaja Reja. Po roku, z powodu braku środków materialnych, przerwał naukę i podjął pracę zawodową w Suchedniowskiej Fabryce Odlewów Huta Ludwików S.A. w Kielcach, w charakterze praktykanta w dziale finansowo-księgowym. Pracując zawodowo, podjął dalszą naukę w 1929 r. na wieczorowych kursach gimnazjalnych dla dorosłych, które ukończył w 1932 r., zdając egzamin maturalny jako eksternista przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie. W 1935 r. ukończył roczny kurs handlowo-buchalteryjny przy Szkole Handlowej Stowarzyszenia Kupców w Kielcach. W 1957 r. ukończył Zaoczne Studium Rachunkowości - Wydział Przemysłu Ciężkiego prowadzone przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie. Następnie w czerwcu 1961 r. ukończył dwuletnie kursy wieczorowe Uniwersytetu Marksizmu Leninizmu na Wydziale Ekonomicznym w Kielcach. W czerwcu 1962 r. zdał egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, uzyskując tytuł dyplomowanego biegłego księgowego. W 1971 r. ukończył zaoczny kurs nowego systemu bodźców materialnego zainteresowania zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie.
Począwszy od 1927 r. pracuje w Hucie Ludwików w Kielcach (późniejsze Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych w Kielcach) i dzięki swym zdolnościom, obowiązkowości i ofiarności w pracy awansuje, zajmując coraz to wyższe stanowiska, pełniąc kolejno następujące funkcje: od 1927 r. do 1931 r. - jako praktykant kontysta, od 1931 r. do 1936 r. - jako księgowy, od 1936 r. do 1939 r. - jako inspektor-rewident, od 1939 r. do 1944 r. - jako kierownik rachuby płac, od 1945 r. do 1947 r. - jako kierownik działu administracyjno-finansowego, od 1947 r. do 1975 r. - jako główny księgowy.
W dniu 28.09.1944 r. zostaje zatrzymany w drodze do pracy przez okupanta i wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie początkowo pracuje w charakterze robotnika kolejowego w miejscowości Münster (Westfalia), a następnie w Zakładach Metalurgicznych w Łabędach koło Gliwic.
Po powrocie do Kielc zastaje zakład kompletnie zdewastowany. Wojna pozostawiła w zakładzie ruiny i puste hale ogołocone przez cofającego się okupanta z wszelkich maszyn i urządzeń. Pierwszą czynnością w tym czasie dla pionierskiej załogi było odszukanie maszyn i urządzeń, stanowiących własność zakładu, a wywiezionych na Śląsk. W pracach tych z dużym zaangażowaniem i skutecznością brał udział Stanisław Batorski.
W maju 1947 r. podejmuje pracę na bardzo trudnym i odpowiedzialnym odcinku w zakładzie - stanowisku głównego księgowego, które piastuje do chwili śmierci w dniu 1.05.1975 r. Łącznie przepracował 48 lat w jednym zakładzie pracy i był ogromnie zaangażowany nie tylko w pracę w księgowości, ale także w działalność społeczności zakładu. Często mówił: „Fabryka to mój dom". Wielokrotnie od dyrekcji zakładu otrzymywał podziękowania i dyplomy uznania za swoją ofiarną pracę (1962r., 1967r., 1971r., 1972 r., 1972 r.). Z okazji 35-lecia, 40-lecia, 45-lecia pracy zawodowej otrzymał podziękowania z adnotacją: „za sumienną i nienaganną pracę zawodową", a z okazji 50-lecia zakładu z adnotacją: „zasłużony dla KZWM".
Niezależnie od pracy zawodowej brał czynny udział w życiu społecznym zakładu, pełniąc różne funkcje społeczne. W 1944 r. na pierwszym zebraniu organizacyjnym załogi Zakładu został wybrany Sekretarzem Rady Zakładowej - funkcję tę piastował do 1946 r. Od 1945 r. był członkiem Zawodowego Związku Metalowców (złota odznaka 17.03.1967 r.). W 1958 r. został wybrany do Zakładowej Rady Robotniczej, w której do 1966 r. pełnił funkcję sekretarza. Od 1966 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Zakładowej. Ponadto był członkiem różnych towarzystw społecznych, jak: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Liga Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzyż, Liga Morska oraz aktywnym członkiem związków sportowych, jak: Zrzeszenie Sportowe „Stal", Klub Sportowy SHL (dyplom uznania 1973 r.) oraz członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej (złota honorowa odznaka 1958 r. PZPN w Kielcach i srebrna odznaka PZPN w Warszawie).
Stanisław Batorski był także członkiem Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach oraz ławnikiem Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie w latach 1960 - 1964. Ponadto był Przewodniczącym Rady Spółdzielni WSS w Kielcach. Dyplom przodującego działacza ruchu spółdzielczego i odznakę zasłużonego działacza ruchu spółdzielczego nadała Mu Rada Nadzorcza Związku Spółdzielni Spożywców w Warszawie w 1956 r.
W Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach działał od 1957 r. Pełnił funkcję pierwszego Prezesa Oddziału Okręgowego w Kielcach w latach 1957 - 1959. W latach 1963 - 1964 był członkiem Sądu Koleżeńskiego, a w latach 1965 -1973 był członkiem Zarządu Oddziału.
Stanisław Batorski prowadził wykłady na kursach przygotowujących do zawodu księgowego. Wypowiadał się w kieleckiej lokalnej prasie „Słowo Ludu" na temat „Rola ekonomistów w przedsiębiorstwie". Uczestniczył w zjazdach terenowych i krajowych SKwP. W dniu 21.02.1967 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie nadał Stanisławowi Batorskiemu złotą odznakę „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".
W dniu 23.01.1958 r. Ministerstwo Finansów Departament Księgowości w Warszawie wydało zaświadczenie nr Kc 6 o wpisaniu na listę biegłych księgowych, upoważniające Stanisława Batorskiego do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych działających według zasad rozrachunku gospodarczego. W dniu 20.07.1962 r. Ministerstwo Finansów wydało legitymację nr 975 potwierdzającą, że Stanisław Batorski jest dyplomowanym biegłym księgowym w zakresie przemysłu i został wpisany na listę dyplomowanych biegłych księgowych.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1958 r., Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego w 1967 r., Złotą Odznaką Związku Zawodowego Metalowców w Kielcach w 1967 r., za zasługi dla KZWM w 1971 r., Odznaką za Zasługi dla Kielecczyzny w 1971 r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1972 r., odznaką Zasłużony Działacz L.O.K. w 1973 r., odznaką Zasłużony Działacz ZUS w 1973 r.
Stanisław Batorski zawarł związek małżeński z Leokadią Długosz w dniu 10.08.1938 r. Żona pracowała przez 25 lat w charakterze kierownika sekcji kontroli faktur i spływu masy w Przedsiębiorstwie Państwowym Domy Towarowe w Kielcach. Ze związku małżeńskiego miał córkę ur. 21.03.1939 r., która ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku i przez 35 lat pracowała w charakterze lekarza psychiatry w Kielcach, a następnie w Końskich.
Stanisław Batorski był człowiekiem energicznym, ambitnym i pracowitym. Był dobrym mężem i wspaniałym ojcem. Chętnie służył radą i pomocą każdemu, kto jej potrzebował. Był życzliwy dla szerokiego grona swoich przyjaciół i znajomych. Był osobą towarzyską i emocjonalną. Jego dom tętnił życiem.
Od 1967 r. chorował na niewydolność układu krążenia. Przebył 3 zawały mięśnia sercowego. Pomimo dolegliwości somatycznych po kilku tygodniach leczenia szpitalnego powracał do pracy.
Stanisław Batorski zmarł w dniu 1 maja 1975 roku w Kielcach. Został pochowany w Alei Zasłużonych na Starym Cmentarzu w Kielcach.

Opracowała: Wiesława Batorska