doc. Jerzy Sablik, przez ponad trzydzieści lat kierował Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, najpierw w Poznaniu, a później w Warszawie. W uznaniu wielkiego wkładu na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obdarzyło Go w 1987 r. godnością „Członka Honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Jerzy Sablik urodził się 29 września 1925 r. w Jarocinie. W czasie okupacji pracował jako księgowy. Po wojnie najpierw swoją karierę związał z Poznaniem. W 1954 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, zdobywając tytuł magistra nauk ekonomicznych. Pracę rozpoczął w Katedrze Rachunkowości kierowanej przez prof. Witolda Skalskiego. W Uczelni pracował do 1978 r., prowadząc zajęcia jako asystent, wykładowca a następnie docent. Przez kilkanaście lat kierował Wydawnictwem Uczelni.

W 1978 r. przerwał pracę w poznańskiej Uczelni i objął stanowisko dyrektora Departamentu Planowania i Finansowania Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w Warszawie. W 1980 r. awansował na stanowisko wiceministra w tym resorcie, które sprawował do 1983 r.

Głównym nurtem zainteresowań i pracy Jerzego Sablika był rozwój Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz działalność na rzecz umacniania zawodu księgowego i roli biegłego rewidenta. Już w 1961 r., w wieku 36 lat, został wybrany Prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Funkcję tę pełnił do 1964 r., uczestnicząc jednocześnie aktywnie w pracach Zarządu Głównego Stowarzyszenia. W tym czasie wykazał się szczególnymi umiejętnościami organizacyjnymi, głównie w zakresie działalności szkoleniowej i wydawniczej. Jego umiejętności zostały docenione przez Zjazd Delegatów Stowarzyszenia w 1965 r., który powierzył Mu funkcję Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego. Obowiązki na tym stanowisku pełnił do 1981 r., kiedy został wybrany Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  Funkcję Prezesa pełnił do śmierci.

Jerzy Sablik wniósł wielki wkład w rozwój Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Za Jego prezesury nastąpił dalszy dynamiczny rozwój Stowarzyszenia i wzrost jego znaczenia nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej. W kraju, zwłaszcza po zmianie systemu gospodarczego w 1989 r., zadbał o wyposażenie większości Oddziałów Okręgowych w lokale do prowadzenia działalności szkoleniowej. Wprowadził Stowarzyszenie do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), nawiązał współpracę z organizacjami księgowych Anglii, Szkocji, Niemiec, Francji, Węgier, Słowenii, Ukrainy i innych krajów europejskich, czego przejawem były liczne spotkania, seminaria i konferencje przybliżające zasady działalności księgowych do warunków gospodarki rynkowej. Z Jego inicjatywy Stowarzyszenie udostępniło księgowym polskie tłumaczenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Dzięki takim posunięciom, polscy księgowi i biegli rewidenci mogli zapoznać się ze światowymi rozwiązaniami i dostosować swoją działalność do wyzwań, jakie niesie gospodarka rynkowa.

Jerzy Sablik zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że aby przystosować polską rachunkowość do wymogów globalnej gospodarki rynkowej należy być u źródła tworzenia istotnych rozwiązań dla działalności współczesnych księgowych. Dlatego osobiście angażował się w szerzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami z zakresu księgowości, pełniąc równocześnie ważne funkcje w tych organizacjach. Był m.in. Wiceprezesem Zarządu Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA).

Jerzy Sablik miał również poważny wkład w organizowaniu i powstaniu w 1992 r. Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Na pierwszym Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów został wybrany Przewodniczącym Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, wspierając koncepcyjne, organizacyjne i materialne podstawy działania tej organizacji.

W uznaniu wielkiego wkładu na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obdarzyło Go w 1987 r. godnością „Członka Honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Jerzy Sablik zmarł 12 lipca 2003 r. w Warszawie. Pochowany został na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Opracował: Oddział Wielkopolski SKwP w Poznaniu