prof. dr hab. Ryszard Czesław Horodeński, członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Profesor dr hab.  Ryszard Czesław Horodeński urodził się 22 sierpnia 1927 roku w Białymstoku. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Handlowo-Towaroznawczym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu w 1960 roku, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1971 r. na Wydziale Produkcji SGPiS, stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskał w 1984 r. na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym SGPiS, a profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim w 1992 roku.

 

Profesor Ryszard Horodeński w latach 1996-2006 był Rektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Był członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od roku 1957. Posiadał legitymację członkowską z numerem 4.

Jako Rektor aktywnie wspierał inicjatywy Uczelni w zakresie zacieśnienia kontaktów ze Stowarzyszeniem Księgowych. Dzięki Jego rekomendacji wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi Uczelni są wykładowcami na szkoleniach organizowanych w naszym Oddziale Okręgowym.

Był inspiratorem spotkań i konferencji organizowanych przez Oddział wspólnie z Uczelnią, którą kierował.

Profesor był znanym i wysoko cenionym autorytetem zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego w naszym regionie.

Był autorem ponad 50 publikacji naukowych z zakresu problematyki ekonomicznej i społecznej państwa, sytuacji na rynku pracy, roli przemysłu w aktywizacji województwa.

Przez kilkanaście lat był Członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Ryszard Horodeński był szczególnie zasłużony w rozwoju nauki finansów i rachunkowości. Wyniki przeprowadzanych przez Profesora analiz ekonomiczno-społecznych  były wykorzystywane przy organizacji firm oraz zakładów pracy.

Profesor Ryszard Horodeński był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), Złotą odznaką Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (1975).

W dniu 21 czerwca 2003 r., XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nadał profesorowi Ryszardowi Horodeńskiemu godność Członka Honorowego Stowarzyszenia.

Profesor Horodeński zmarł 2 lipca 2019 r. w Białymstoku.

Opracował: Oddział  Okręgowy SKwP w Białymstoku