Mieczysław Pawlicki, był osobą niezwykle zasłużoną dla społeczności księgowych Oddziału Wielkopolskiego. Związany także z Regionalnym Oddziałem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, z Usługowym Zakładem Rachunkowości oraz Spółką Centrum Biegłych Rewidentów. We wszystkich tych jednostkach pozostawił trwały ślad swojej działalności. Efekty Jego pracy zostały docenione przez najwyższe władze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które przyznały Mu tytuł „Członka Honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Otrzymał również w 2014 r. złotą z diamentem odznakę honorową „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Mieczysław Pawlicki za pracę społeczną i za zasługi na rzecz rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce był również odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także wiele odznaczeń regionalnych i zawodowych.

Mieczysław Pawlicki urodził się 5  sierpnia 1924 roku w Śremie. Prawie całe swoje życie zawodowe spędził w Poznaniu. Od wczesnej młodości związał się z trudnym, ale potrzebnym i pięknym zawodem księgowego. W swojej pracy piął się systematycznie po szczeblach kariery zawodowej, zajmując coraz to wyższe i bardziej odpowiedzialne stanowiska głównego księgowego w różnych jednostkach. W 1962 roku ukończył studia wyższe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Pogłębiał również swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywając w 1964 r. tytuł dyplomowanego księgowego, a później biegłego rewidenta. W 1971 roku został wpisany na listę rzeczoznawców rachunkowości.

Pracę zawodową rozpoczął jako pracownik fizyczny w 1939 r. Od 1949 r. do 1952 r. był kierownikiem działu księgowości w Zakładach Mięsnych w Poznaniu. W latach 1953-1981 był głównym księgowym w Zjednoczeniu Budownictwa w Poznaniu, a następnie funkcję głównego księgowego sprawował także w innych jednostkach.

Mieczysław Pawlicki swoją wiedzę i umiejętności zawodowe przekazywał młodzieży. W latach 1964-1991 pracował jako nauczyciel rachunkowości i mechanizacji prac obrachunkowych w średnim szkolnictwie ekonomicznym w Poznaniu. Był jednym ze współzałożycieli w 1998 r. Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu.

Bardzo wcześnie związał się z Oddziałem Wielkopolskim w Poznaniu SKwP, sprawując w nim wiele odpowiedzialnych funkcji. W latach 1983-1986 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu OW w Poznaniu, a następnie w latach 1987-2006 Prezesa Zarządu Oddziału Wielkopolskiego. Jego Prezesura przypadała na trudny okres w pracy księgowych związany ze zmianą systemu gospodarczego, nową ustawą o rachunkowości i nowymi regulacjami podatkowymi. Należy podkreślić, iż w latach 1999-2003 Mieczysław Pawlicki pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego SKwP.

Mieczysław Pawlicki był osobą niezwykle zasłużoną dla społeczności księgowych Oddziału Wielkopolskiego. Na trwale wpisał się w dokonania Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu. Można więc powiedzieć, że historia życia Mieczysława Pawlickiego jest związana z historią Oddziału Wielkopolskiego, który kształtował i rozwijał. Podjął ważną, trudną, lecz trafną decyzję związaną z zakupem w 2004 r. budynku zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul. Ziębickiej 18 w Poznaniu. Dzięki zakupowi tego budynku, po wykonaniu szeregu prac remontowych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP uzyskał bardzo dobre i ustabilizowane warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej. Dziś trudno byłoby sobie wyobrazić nasz Oddział bez tego budynku.

Mieczysław Pawlicki był także związany z działalnością Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, z Usługowym Zakładem Rachunkowości oraz Spółką Centrum Biegłych Rewidentów. We wszystkich tych jednostkach pozostawił trwały ślad swojej działalności. Efekty Jego pracy zostały docenione przez najwyższe władze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przyznając Mu na XVIII Krajowym Zjeździe Delegatów w 2003 r. tytuł „Członka Honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Otrzymał również w 2014 r. złotą z diamentem odznakę honorową „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Mieczysław Pawlicki za pracę społeczną i za zasługi na rzecz rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce był również odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także wiele odznaczeń regionalnych i zawodowych.

Mieczysław Pawlicki zmarł 25 grudnia 2017 r. w Poznaniu.

Opracował: Oddział Wielkopolski SKwP w Poznaniu