Jan W. Lgocki, pierwszy prezesem Zarządu Oddziału Księgowych w Poznaniu.

W dniu 24 kwietnia 1930 r. odbyło się zebrania organizacyjne powołujące Oddział Księgowych w Poznaniu. Pierwszym Prezesem Zarządu został wybrany Jan Włodzimierz Lgocki. Tak więc Jan W. Lgocki rozpoczął tworzenie współczesnej historii Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP.

Po dwóch pierwszych latach kierowania Oddziałem w lutym 1932 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału przedstawił najważniejsze dokonania w zakresie organizacyjnym, szkoleniowym oraz dotyczące ochrony zawodu księgowego. Zarysował też kierunkowe działania na najbliższą przyszłość.

 

 

Jan W. Lgocki urodził się w 1889 r. w Kaliszu. Po ukończeniu edukacji w tym mieście, dalszą naukę rozpoczął w 1908 r. w Szkole Handlowej Kupiectwa Łódzkiego w Łodzi. W latach 1909-1911 studiował także najpierw w Wiedniu, a następnie w Lipsku.

Po powrocie do Polski pracował w towarzystwach ubezpieczeniowych w Łodzi, a później w Warszawie. Był również wykładowcą przedmiotów handlowych, ubezpieczeniowych i księgowości w Wyższej Szkole Handlowej oraz w Wyższej Szkole Nauk Politycznych w Warszawie. Rezultatem działalności dydaktycznej Jana W. Lgockiego był podręcznik pt. Wzory listów handlowych, wydany w 1916 i 1917 r. Aktywnie uczestniczył w tym czasie w działalności politycznej i związkowej. W następnych latach wycofał się z tej działalności na rzecz pracy zawodowej i pedagogicznej. W 1928 r. został wyższym urzędnikiem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych a następnie przeszedł do pracy w ubezpieczeniach społecznych. W listopadzie 1929 r. objął funkcję Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Urzędowych w Poznaniu i równocześnie był komisarzem rządowym Okręgowego Związku Kas Chorych. W latach 1930-1932 prowadził także wykłady w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu. W ten sposób Jan W. Lgocki związał się ściśle ze środowiskiem poznańskim. W Uczelni zapewne spotykał się z prof. W. Skalskim, ponieważ zajęcia dydaktyczne prowadził z ramienia Katedry Rachunkowości. W 1932 r. Jan W. Lgocki został przeniesiony do Warszawy, gdzie objął początkowo funkcję wicedyrektora a następnie Dyrektora Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Opieki Społecznej. Przez krótki czas był Dyrektorem Izby Ubezpieczeń Społecznych, by w końcu objąć funkcję Dyrektora nowoutworzonego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na tym stanowisku w sposób istotny uczestniczył w przebudowie przedwojennego systemu ubezpieczeń społecznych i scalenia go w jednej instytucji ogólnokrajowej, tj. ZUS.

Po zwolnieniu ze stanowiska Dyrektora Naczelnego ZUS, Jan W. Lgocki porzucił dziedzinę ubezpieczeń społecznych. W latach 1938-1944 został właścicielem warszawskiej firmy „Celes” zajmującej się montażem i naprawą adresarek automatycznych. W latach 1945-1948 był Dyrektorem Centralnych Zarządów Przemysłu Ceramicznego i Włókienniczego w Łodzi. Po powrocie do Warszawy i objął początkowo stanowisko Dyrektora Naczelnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa, a następnie był Dyrektorem administracyjno-finansowym w przedsiębiorstwach podległych Ministerstwu Budownictwa. Ze względu na chorobę serca w 1954 r. przeszedł na emeryturę.

Główne dokonania zawodowe Jana W. Lgockiego dotyczą ubezpieczeń społecznych, ich scalania i utworzenia jednej instytucji w postaci ZUS. Natomiast dla księgowych Wielkopolski pozostanie na zawsze jako pierwszy Prezes Zawiązku Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, utworzonego w 1930 r.

Jan Włodzimierz Lgocki zmarł 13 grudnia 1954 r. w Warszawie.

Opracował: Oddział Wielkopolski SKwP w Poznaniu

close