Krystyna Maria Sieradzka, magister ekonomii, biegły rewident, biegły sądowy, wykładowca kursów prowadzonych przez kielecki oddział okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, działacz społeczny pełniący szereg odpowiedzialnych funkcji w kolejnych zarządach Oddziału.
Za działalność społeczną w Stowarzyszeniu Krystyna Maria Sieradzka otrzymała srebrną, a następnie złotą odznakę „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". Z inicjatywy władz oddziału kieleckiego została także wyróżniona regionalną odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny". W 1984 r. przyznano Jej Medal 40-lecia Polski. Za pracę zawodowa otrzymała również odznaczenia państwowe.
Krystyna Maria Sieradzka urodziła się 23 grudnia 1931 r. w Kielcach w rodzinie robotniczej. Była jedną z sześciorga dzieci Marcina i Bronisławy. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach, którą ukończyła w 1946 r. W latach 1946-1952 kontynuowała naukę w Gimnazjum i Liceum Ekonomicznym im. M. Kopernika w Kielcach.
Po ukończeniu szkoły średniej podjęła swoją pierwszą pracę zawodową w Państwowym Przedsiębiorstwie Radiofonizacji Kraju w Kielcach, w którym pracowała w latach 1952 -1955 jako referent księgowości, a następnie jako kierownik działu księgowości. Kolejne trzy lata pracy zawodowej, także na stanowisku kierowniczym w dziale księgowości, przepracowała w Wojewódzkim Zarządzie Łączności w Kielcach. Na dłużej związała się z Zakładami Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych w Kielcach, gdzie w latach 1959 - 1976 pełniła funkcję głównego księgowego. W tym okresie postawiła również na własny rozwój zawodowy, hołdując zasadzie, że praca w zawodzie księgowego wymaga stałego wzbogacania i doskonalenia wiedzy zawodowej. Nawiązała kontakt z powstałym w 1959 r. kieleckim oddziałem okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, upatrując w nim, jako organizacji zawodowej księgowych, możliwości dokształcania się w dziedzinie finansów i rachunkowości. Podjęła także studia zawodowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji, gdzie w 1972 r. uzyskała tytuł dyplomowanego ekonomisty. Oprócz dyplomu uzyskanego po ukończeniu studiów, przystąpiła do trudnych egzaminów na biegłego księgowego, które zdała w 1973 r., uzyskując tytuł dyplomowanego biegłego księgowego - specjalizacja „handel". Jednocześnie zdobyła kwalifikacje biegłego sądowego z dziedziny księgowości i finansów.
W latach 1977-1993 objęła stanowisko zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM" w Kielcach. Podjęła studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Obrotu, pisząc pracę magisterską pod kierunkiem dr. Jana Szumilaka na temat „Organizacja Dostaw Towarów Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku na przykładzie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Kielcach". W 1979 r. otrzymała tytuł magistra ekonomii.
W tym okresie oprócz pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce intensywnie włączyła się w działalność szkoleniową realizowaną przy kielecki oddział. Prowadziła wykłady z zakresu rachunkowości i finansów na kursach przygotowujących młodych adeptów do wykonywania trudnego zawodu księgowego oraz na szkoleniach doskonalących wiedzę osób pracujących w zawodzie. Praca wykładowcy dawała Jej dużo satysfakcji i zadowolenia.
We władzach oddziału okręgowego w Kielcach pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji. W latach 1977-1979 była wiceprezesem Zarządu, a w latach 1965-1973, 1983-1986, 1991-1998 oraz w 2007 r. powierzano Jej funkcję sekretarza Zarządu. Przez dwie kadencje była członkiem Zarządu. Krystyna Maria Sieradzka przez wiele lat była mocno zaangażowana w prace Społecznej Komisji do Spraw Biegłych Księgowych przy oddziale okręgowym w Kielcach, weryfikując orzeczenia biegłych księgowych oraz służąc im radą i doświadczeniem w zakresie badania sprawozdań finansowych. Głównym celem, jaki przyświecał w Jej pracy społecznej, było solidne przygotowanie nowych kadr księgowych do wykonywania zawodu, jak również podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji osób, wykonujących zawód księgowego i biegłego rewidenta. Duże znaczenie miały dla Niej działania na rzecz integracji środowiska oraz podniesienia rangi i statusu zawodowego księgowych.
Jako delegat kieleckiego oddziału kilkakrotnie brała udział w Krajowych Zjazdach Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a w czerwcu 2007 r. uczestniczyła w Kongresie Polskiej Rachunkowości w Warszawie i uroczystych obchodach 100-lecia organizacji księgowych na ziemiach polskich.
W latach 1993-2007 Krystyna Maria Sieradzka była prezesem spółki Agencja Usług Księgowo - Prawnych „Biegli Rewidenci" w Kielcach.
Za działalność społeczną w Stowarzyszeniu Krystyna Maria Sieradzka otrzymała w 1966 r. srebrną, a w 1970 r. złotą odznakę „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". Z inicjatywy władz oddziału kieleckiego w 1977 r. została wyróżniona regionalną odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny". W 1984 r. przyznano Jej Medal 40-lecia Polski. Za pracę zawodowa otrzymała odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi (1974), Złoty Krzyż Zasługi (1985), a także odznakę resortową „Zasłużony Pracownik ZURT" (1974).
Krystyna Maria Sieradzka zmarła 4 października 2007 r. w Kielcach. Całe Jej życie zawodowe było związane z zawodem księgowego, który dawał Jej wiele satysfakcji i osobistego zadowolenia.

Opracowała: Alfreda Sieradzka