Klemens Kowalczyk
Klemens Kowalczyk, był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Lublinie. Propagował działalność Oddziału na różnych spotkaniach z przedstawicielami podmiotów gospodarczych oraz wśród pracowników, którym udzielał pozwolenia na prowadzenie odczytów dla członków Oddziału Okręgowego SKwP z ciągle zmieniającego się prawa podatkowego.
Za wieloletnią aktywną działalność społeczną otrzymał tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz złotą i srebrną odznakę „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". Klemens Kowalczyk był również Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Za aktywną pracę zawodową oraz długoletnią działalność społeczną otrzymał także wiele odznaczeń i wyróżnień.
Klemens Kowalczyk, magister ekonomii, urodził się 6 stycznia 1932 r. w rodzinie chłopskiej w Marianowie (województwo świętokrzyskie). Szkołę podstawową ukończył 1948 r. w Pawłowicach, natomiast świadectwo dojrzałości uzyskał 27.05.1952 r. w Technikum Finansowym Ministerstwa Finansów w Lublinie. Studia rozpoczął w 1952 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej na Wydziale Transportu Wodnego w Szczecinie. W 1955 r. połączono Wyższą Szkołę Ekono-miczną ze Szkołą Inżynierską, tworząc Politechnikę Szczecińską. Politechnikę Szczecińską ukończył w 1956 r., uzyskując tytuł mgr. ekonomii - specjalność finanse.
Zgodnie z nakazem pracy w 1956 r. rozpoczął ją w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie na stanowisku starszego referenta oraz inspektora w Wydziale Finansowym, zakończył dnia 31.10.1957 r. W wyniku osobistych starań
z dniem 1 listopada 1957 r. podjął zatrudnienie w Wydziale Finansowym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie jako inspektor. W kolejnych latach zajmował bardziej odpowiedzialne stanowiska: st. inspektora, kierownika oddziału, zastępcy kierownika i dyrektora Wydziału Finansowego PWRN w Lublinie.
Po reorganizacji aparatu skarbowego i tworzeniu Okręgowego Zarządu Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej oraz Izby Skarbowej pracował na stanowisku zastępcy dyrektora. Dodatkowe szkolenia w zakresie dochodów państwa, finansów i księgowości pozwoliły mu podjąć pracę w Urzędach Kontroli Skarbowej. Do jego obowiązków należało sprawdzanie prawidłowego rozliczania się przedsiębiorstw z podatków należnych Skarbowi Państwa. Sumienny w pracy, koleżeński, posiadający bogatą wiedzę szybko awansował na stanowisko wicedyrektora i dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie. Mimo zmian ustrojowych pełnił funkcję wicedyrektora przez 14 lat oraz dyrektora przez 9 lat, do dnia 30.06.1998 r. Odszedł na emeryturę w wieku 66 lat i 6 miesięcy po przepracowaniu 42 lat w organach urzędów skarbowych. Był bardzo pracowity, odpowiedzialny, musiał podejmować decyzje w wielu sprawach finansowych wielkich przedsiębiorstw i instytucji. Zawsze gotowy do pomocy, wymagający, sumienny oraz bardzo życzliwy dla ludzi - człowiek wielkiego serca.
W 1990 r. po transformacji, powołano w Ministerstwie Finansów Zespół do oceny kadry kierowniczej, który pozytywnie podsumował pracę Klemensa Kowalczyka na stanowisku dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie. Wydłużenie okresu pracy Klemensa Kowalczyka, nastąpiło na wniosek ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza.
Niezależnie od pracy w Izbie Skarbowej brał udział w wielu zespołach i komisjach, powoływanych przez Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wojewodę Lubelskiego jako: przewodniczący komisji do przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorstw, członek zespołu kontrolnego Prezydium WRN, członek zespołu roboczego do koordynacji działań zmierzających do ograniczenia i eliminacji zjawisk patologicznych na terenie województwa lubelskiego, członek zespołu wojewódzkiego oceny gospodarki funduszem płac i zatrudnienia, członek zespołu do powołania Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Lublinie, członek wielu innych komisji.
Brał również czynny udział w spotkaniach, naradach i szkoleniach organów administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstw państwowych, jednostek spółdzielczych, rzemieślniczych, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz Kato¬lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizowanych z różnych okazji. Łącznie uczestniczył w ponad 320 posiedzeniach.
Od 1.02.1971 r. był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Lublinie. Propagował działalność Oddziału na różnych spotkaniach z przedstawicielami podmiotów gospodarczych oraz wśród pracowników, którym udzielał pozwolenia na prowadzenie odczytów dla członków Oddziału Okręgowego SKwP z ciągle zmieniającego się prawa podatkowego.
To dzięki Jego przychylności Oddział pozyskał na własność lokal w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego przy ul. Sądowej 5 w Lublinie. Jeszcze na emeryturze był mile widziany w środowiskach, z którymi był związany w okresie aktywności zawodowej - nadal służąc radą i pomocą w trudnych sprawach.
Klemens Kowalczyk pełnił następujące funkcje w organach statutowych Od-działu Okręgowego SKwP w Lublinie: w latach 1983 - 1998 (cztery kadencje) jako Członek Zarządu, w latach 1999 - 2006 (trzy kadencje) Skarbnik Zarządu oraz w kadencji 2007 - 2010 z-ca członka Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Przez wiele lat był przewodniczącym zespołu ds. organizacyjnych i kontaktów z me-diami.
Od XIII do XIX Okręgowego Zjazdu Delegatów - od 1983 do 2007 roku był delegatem na każdym zjeździe. Na XVI Okręgowym Zjeździe Delegatów w dniu 19.05.1995 r. był członkiem Komisji Uchwał i Wniosków.
Od 1 lipca 1999 r. do 31 lipca 2007 r. prowadził w Oddziale prężnie działającą czytelnię dla członków Stowarzyszenia, z której w tym okresie skorzystało 808 osób - głównie członkowie zwyczajni i studenci studiów podyplomowych „Rachunkowość" prowadzonych przez Oddział Okręgowy we współpracy z AE w Poznaniu i UE we Wrocławiu.
Wielokrotnie wygłaszał odczyty na klubach księgowego związane między in-nymi z problematyką rozliczeń z budżetem. Od 2005 r. był opiekunem Klubu Seniora i aktywnie uczestniczył w zdecydowanej większości spotkań tego klubu, przedstawiał ciekawe artykuły prasowe, z humorem opowiadał o zabawnych wydarzeniach z życia zawodowego.
Będąc członkiem Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkół im. A. i J. Vetterów, brał aktywny udział w promocji i współpracy Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie z nauczycielami i uczniami tej szkoły.
Za wieloletnią aktywną działalność społeczną otrzymał tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz złotą (24.06.1985) i srebrną (12.11.1981) odznakę „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".
Klemens Kowalczyk był również Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Za aktywną pracę zawodową oraz długoletnią działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (4.03.1998) nadany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2.07.1985), Złoty Krzyż Zasługi (2.07.1979), Srebrny Krzyż Zasługi (12.07.l973), Medal 40-lecia Polski Ludowej (22.07.1984), złotą (15.05.1984) i srebrną (23.04.1979) Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego (26.03.1997), a także odznaki honorowe: zasłużony Pracownik Rady Narodowej (23.06.1972) i Zasłużony Pracownik Państwowy (15.07.1978), Złotą Odznakę za Zasługi dla Finansów (6.07.1976) oraz dyplom uznania za „nieocenioną pomoc w realizacji zadań statutowych oraz wspierania inicjatyw stowarzyszenia na rzecz podnoszenia świadomości ekonomicznej i kwalifikacji zawodowych kadry finansowo - księgowej Lubelszczyzny" - wydany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - podpisany przez prof. dr hab. Zbigniewa Messnera - Prezesa Zarządu Głównego - 24.09.2004 r.
W 1965 r. ożenił się z Leokadią z domu Goleniak, mgr inż. budownictwa lądowego, pracującą zawodowo i pozostał w tym związku do końca życia.
Owocem tego małżeństwa jest córka Małgorzata - dr n. med., pracującą zawodowo. Pozostaje w związku małżeńskim z Gabrielem - dr nauk technicznych, pracującym naukowo. Para ma dwóch synów Piotra i Krzysztofa (obecnie nastolatków).
Po przejściu na emeryturę, aktywnie włączał się w opiekę nad wnukami. Wiele radości sprawiały mu spacery, spotkania towarzyskie i podróże. Był człowiekiem pogodnym, skromnym, lubił muzykę.
Klemens Kowalczyk zmarł 31 października 2010 r. w Lublinie.

Opracował: Stefan Czerwiński