dr Józef Uryga, był bardzo aktywny w wielu dziedzinach, szczególnie w sferze gospodarczej, naukowo-dydaktycznej i społecznej. Przez 25 lat był prezesem Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a członkiem Organizacji od 1960 r. Za swoją aktywność zawodową i społeczną został wielokrotnie odznaczony, m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, jak również odznaczeniami ministerialnymi, branżowymi i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w tym Złotą Odznaką „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Doktor Józef Uryga urodził się 18 stycznia 1928 r. w Kaninie k. Limanowej woj. krakowskie i tam rozpoczął edukację szkolną. Lata drugiej wojny światowej przeżył głównie w rodzinnej miejscowości, gdzie m.in. pod pseudonimem „Palnik” był członkiem Batalionów Chłopskich. Był absolwentem Akademii Handlowej w Krakowie, którą ukończył w 1950 r. Ze względów politycznych (przynależność do „Wici” w latach 1947-1949) tytuł magistra uzyskał dopiero w 1958 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, gdzie także w 1975 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej „Rachunkowość kosztów normatywnych w rafineriach”. Ponadto w 1976 r. uzyskał tytuł zawodowy dyplomowanego biegłego księgowego.

Pracę zawodową rozpoczął jeszcze w czasie wojny w 1943 r. jako sprzedawca w Spółdzielni Rolniczo-Hodowlanej „Kosa” w Limanowej. Póżniej pracował już tylko jako księgowy i główny księgowy w wielu firmach państwowych i spółdzielczych zlokalizowanych  w Krakowie i regionie, m.in. w: Zjednoczeniu Rafinerii Nafty, Zjednoczeniu Kopalnictwa Surowców Chemicznych, „Mostostalu”, Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego, Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”. W ostatnim okresie kariery zawodowej pracował w nowo organizowanych bankach: Prosper Banku, którego był współtwórcą i drektorem generalnym, Banku Współpracy Regionalnej w Krakowie, pełniąc tam funkcję prezesa.

Dr Józef Uryga był autorem kilkudziesięciu publikacji w pismach branżowych i zawodowych oraz 18-tu pozycji książkowych. Był znanym i cenionym wykładowcą na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i problematyki bankowej. Aktywnie działał także w oddziale krakowskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, gdzie był organizatorem w 1992 r. i pierwszym przewodniczącym Regionalnego Oddziału KIBR w Krakowie. Był także członkiem Komisji Egzaminacyjnej KIBR dla biegłych rewidentów.

Józef Uryga wiele lat działał w strukturach centralnych SKwP, m.in. jako członek Zarządu Głównego i Wiceprzewodniczący Rady Naukowej SKwP. Był członkiem honorowym SKwP. Był bardzo aktywny w wielu dziedzinach, szczególnie w sferze gospodarczej, naukowo-dydaktycznej i społecznej. Jego staraniem Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie, przeniósł się z wynajmowanych lokali do własnej siedziby, najpierw przy ul. Małej 3, a następnie w 1999 r. do wielofunkcyjnego, nowoczesnego obiektu przy ul. Kazimierza Wielkiego 19, gdzie prowadzi i rozwija swoją działalność do dzisiaj. Dzięki jego inicjatywie zakupione zostały również lokale dla Oddziałów w Tarnowie i Nowym Sączu. Doktor Józef Uryga przyczynił się też do wprowadzenia w Oddziale krakowskim (pierwszym w całym SKwP) zintegrowanego systemu informatycznego. Za jego prezesury nastąpił bardzo znaczący rozwój Oddziału w Krakowie i wzrost znaczenia w skali całego Stowarzyszenia.

Za swoją aktywność zawodową i społeczną został wielokrotnie odznaczony, m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, jak również odznaczeniami ministerialnymi, branżowymi i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w tym Złotą Odznaką „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Swoje motto życiowe dr Uryga zawarł w stwierdzeniu: „Każdy człowiek powinien mieć własny pogląd, oparty na moralnych zasadach i realizować go w życiu, każdy powinien być życzliwy dla innych, wymagający, tak w stosunku do siebie, jak i otoczenia, dążyć do ambitnych celów, a ponadto być przydatny dla społeczeństwa”.

Doktor Józef Uryga zmarł 6 maja 2008 r. w Krakowie.