Franciszek Antoniewicz Franciszek Antoniewicz, magister ekonomii, urodził się 20 grudnia 1913 r. w Mieszkowie w powiecie Jarocin (województwo wielkopolskie) w rodzinie chłopskiej.
Uczęszczał do szkoły podstawowej w Mieszkowie, szkołę średnią w Jarocinie ukończył egzaminem dojrzałości w 1933 r. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Był ranny w bitwie pod Kutnem. Po pobycie w szpitalu został wywieziony do obozów jenieckich na terenie Niemiec. Pod koniec wojny zbiegł na teren Francji. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Walczył na froncie włoskim. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę zawodową w służbach finansowo - księgowych. Pierwszą pracę podjął w dniu 15.07.1947 r. w Zakładach Hutniczo - Przetwórczych Metali Nieżelaznych „Hutmen" we Wrocławiu na stanowisku księgowego. W kolejnych latach zajmował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska: kierownika kosztów własnych w latach 1948 - 1952, kierownika sekcji kosztów, zastępca głównego księgowego w latach 1952 - 1954. W latach 1954 - 1956 był kierownikiem Działu Planowania Wykonawczego, a w latach 1954 - 1961 zastępcą dyrektora ds. administracyjno - finansowych.
Równolegle z pracą zawodową zdobywał wyższe wykształcenie. Studia rozpoczął w 1950 r. na Wydziale Finansów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W grudniu 1955 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia o specjalizacji: „Finansowanie przedsiębiorstw przemysłu". Tytuł ekonomisty uzyskał, broniąc pracę dyplomową pt. „Organizacja ewidencji rozliczenia kosztów własnych w przedsiębiorstwie przetwórczym metali nieżelaznych". W 1957 r. rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. Dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz tytuł magistra ekonomii otrzymał w listopadzie 1960 r. W 1966 r. uzyskał tytuł dyplomowanego biegłego księgowego w zakresie przemysłu w Centralnym Ośrodku Szkolenia Zaocznego w Warszawie.
W latach 1961 - 1980 pracował na stanowisku głównego księgowego w Kombinacie Górniczo - Hutniczym Miedzi (KGHM) w Lubinie. W tym czasie zorganizował rachunkowość firmy, strukturę służb przedsiębiorstwa w podziale na zakłady, kreował politykę rachunkowości i politykę finansową, wdrażał kolejne zmiany przepisów prawa, dostosowując je do specyfiki branży i potrzeb zarządczych firmy. Dbał również o stworzenie odpowiednich warunków pracy podległym mu pracownikom. Był inicjatorem podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry. Zawsze prezentował wysoki poziom zawodowy, wymagając tego samego od innych. Cechowały go niezwykle przyjazny stosunek do otoczenia i życzliwość, z jaką odnosił się do współpracowników.
Przez wiele lat pracy zawodowej Franciszek Antoniewicz był również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Początkowo działalność statutową, jak wielu księgowych regionu legnickiego, prowadził w Oddziale we Wrocławiu. Pełnił wówczas funkcję wiceprezesa, na którą był wybrany dwukrotnie: podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 29 kwietnia 1971 r. i na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 28 kwietnia 1974 r. W czasie kadencji 1978-1982 był zastępcą przewodniczącego Komisji dyplomowanych biegłych księgowych. Komisja ta udzielała konsultacji w zakresie interpretacji przepisów finansowo - księgowych oraz stałych porad dotyczących księgowości i finansów przedsiębiorstw. Opracowywała także wnioski w zakresie nowych rozwiązań finansowo - księgowych w ramach reformy gospodarczej.
Franciszek Antoniewicz prowadził działania na rzecz rozwoju służb finansowo- księgowych regionu legnickiego. Był współorganizatorem Wojewódzkiego Oddziału Terenowego w Legnicy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W dniu 8 czerwca
1976 r. odbyło się zebranie organizacyjno - wyborcze, na którym został wybrany tymczasowy zarząd organizacyjny z Franciszkiem Antoniewiczem na czele. W tym okresie stworzono solidne podstawy do dalszych prac kolejnych zarządów. W dniu
27 kwietnia 1978 r. odbył się I Zjazd Wojewódzki, podczas którego wybrano władze Oddziału. Pierwszym prezesem zarządu został Franciszek Antoniewicz. Jednak z powodu przejścia na emeryturę i zamieszkania na stałe we Wrocławiu, w dniu 12.12.1980 r. zrezygnował z funkcji prezesa, pozostając do końca kadencji członkiem zarządu.
Pomimo przejścia na emeryturę nadal był aktywny zawodowo. W 1983 r. podjął pracę na stanowisku starszego specjalisty w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum" we Wrocławiu.
Franciszek Antoniewicz był autorem i współautorem kilku publikacji. Pod kierownictwem prof. dr. hab. Józefa Kalety wraz z mgr. Z. Traczyńskim przygotował w 1977 r. opracowanie pt. „Finansowanie ochrony środowiska w legnicko - głogowskim okręgu miedziowym". W styczniu 1987 r. opublikował „Instrukcję w sprawie umów wdrożeniowych i obliczania efektów ekonomicznych wdrożeń". Przy współpracy z Jackiem Roderem i Marią Bieniecką w 1987 r. ukazała się „Instrukcja planowania, zawierania umów, realizacji, odbiorów i obliczenia efektywności ekonomicznej prac badawczych".
Franciszek Antoniewicz za swą długoletnią działalność społeczną i bardzo aktywną pracę zawodową otrzymał między innymi: Srebrny Krzyż Zasługi (1957), Złoty Krzyż Zasługi (1967), Złotą Odznakę Budowniczego Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego (1969), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski V klasy (1972), Złotą Odznakę „Zasłużony dla Dolnego Śląska" (1972), Medal XXX-lecia PRL (1974), Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Legnickiego" (1979).
Za zasługi dla społecznego ruchu zawodowego księgowych był odznaczony srebrną (1971) i złotą (1974) odznaką „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" oraz złotą odznaką „Za Zasługi dla Finansów PRL" (1976).
Franciszek Antoniewicz ożenił się w 1951 r. z Heleną, z domu Staniszewską. Miał dwoje dzieci: córkę Jolantę oraz syna Wojciecha.
Po przejściu na emeryturę wiele radości dawało mu troje wnucząt, praca w przydomowym ogródku, lektura książek historycznych, a w wolnych chwilach - układanie pasjansów.
Franciszek Antoniewicz zmarł 5 marca 2006 r. we Wrocławiu.

opracował: Władysław Iwanyniuk