Henryk Fabiś, pedagog, biegły rewident, członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, od wielu lat związany ściśle z działalnością Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP. Był wielką postacią Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP.

Henryk Fabiś urodził się 1931 r. w Szamotułach. Jego rodzina wywodziła się z osadników niemieckich przybyłych w XVIII w. do Poznania z Bambergu. Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi ukończył w Szamotułach. Ekonomię studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie najpierw w 1955 r. ukończył studia wyższe zawodowe, a po odbyciu studiów uzupełniających w 1965 roku otrzymał tytuł magistra ekonomii. W Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie ukończył w 1979 r. studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą.

 

Po ukończeniu studiów wyższych pierwszą pracę podjął w Poznańskich Zakładach Wyrobów Rymarskich. Następnie na przeszło 20 lat związał się z zawodem nauczycielskim. Od 1 września 1955 r., na podstawie nakazu pracy, rozpoczął pracę w Technikum Finansowym w Poznaniu jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, głównie rachunkowości. Z kolei w latach 1958-1970 był nauczycielem Technikum Ekonomicznego w Poznaniu, a następnie przez dwa lata kierował Ośrodkiem Usług Pedagogicznych i Socjalnych w Poznaniu przy Zarządzie Okręgowym Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1972-1977 sprawował funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych nr 1 w Poznaniu. Następnie w latach 1977-1987 był Wicekuratorem Oświaty i Wychowania w Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie odpowiedzialnym za szkolnictwo zawodowe i ekonomikę oświaty.

Od 1988 r. związał się zawodowo na dwadzieścia lat do 2007 r. z Wielkopolskim Oddziałem w Poznaniu SKwP, początkowo jako kierownik Działu Szkolenia a następnie jako wieloletni Dyrektor Biura Oddziału Wielkopolskiego. Należy podkreślić, iż z Odziałem Wielkopolskim w Poznaniu SKwP, Henryk Fabiś był związany znacznie wcześniej. Działał i pełnił wiele ważnych funkcji mających duży wpływ na działalność naszego Oddziału i jego rozwój. Na tym polu położył duże zasługi dla Oddziału. Dzięki takim osobistościom jakim był Henryk Fabiś, Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP stał się instytucją znaną i uznaną na rynku usług edukacyjnych z rachunkowości. Dla porządku należy wymienić, iż Henryk Fabiś w latach 1971-1973 był Sekretarzem, w latach 1974-1977 był członkiem Prezydium OW a w latach 1982-1986 członkiem Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

Henryk Fabiś pełnił również odpowiedzialne funkcje na szczeblu Zarządu Głównego SKwP. W latach 2000-2007 był najpierw członkiem, a w następnej kadencji Zastępcą Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczył też komisji Kół Nauczycieli przy ZG SKwP.

Henryk Fabiś był również związany z działalnością bratnich organizacji SKwP. W latach 1992-1999 był członkiem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów, a w latach 1999-2003 członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Biegłych Rewidentów. Prowadził także zajęcia na kursach dla księgowych i kandydatów na biegłych rewidentów.

Za swoją działalność Henryk Fabiś został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i regionalnymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Odrodzenia Polski, Medalem KEN, Odznaką Honorową „Wierni Tradycji” za upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918/1919.

Za całokształt działalności na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, XXI Krajowy Zjazd Delegatów nadał w 2015 r. Henrykowi Fabisiowi najwyższą godność jaką jest tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Henryk Fabiś zmarł 15 czerwca 2019 r. w Poznaniu.

Opracował: Oddział Wielkopolski SKwP w Poznaniu