prof. zw. dr hab. Bronisław Jan Micherda, w szeregi członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wstąpił w 1969 r., od 1983 r. był członkiem zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie. W latach 1991-2008 pełnił funkcję wiceprezesa tegoż Oddziału, a od 2008-2016 prezesa. W okresie 2003-2011, pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, był członkiem Rady Naukowej SKwP (1991-2016) i przewodniczącym Rady Programowej czasopisma „Świat Księgowych” (2007-2011). Działał w różnych Komisjach przy Zarządzie Głównym SKwP. Za wkład w rozwój polskiej rachunkowości i poświęconą pracę na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uhonorowany został srebrną, złotą, a następnie najwyższą rangą złotą odznaką z diamentem „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Od 2007 r. był również członkiem honorowym SKwP. Był cenionym wykładowcą, także na kursach prowadzonych w SKwP, uzyskiwał najwyższe oceny w badaniach przeprowadzanych wśród słuchaczy.

Profesor Bronisław Micherda urodził się 19 listopada 1945 r. w Bielsku-Białej, pochodził ze środowiska robotniczego. W 1959 r. ukończył szkołę podstawową w Mikuszowicach Śląskich k/Bielska-Białej, a w 1964 r. Technikum Ekonomiczne nr 2 w Bielsku-Białej, zdając z wyróżnieniem egzamin maturalny. Po jego ukończeniu rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji. W trakcie studiów był stypendystą naukowym. W 1969 r. po obronie z wyróżnieniem pracy magisterskiej pt.: „Teoretyczna problematyka podzielności kont”, której promotorem był profesor Czesław Krogulski, podjął pracę w Katedrze Rachunkowości tejże Uczelni jako asystent. W 1976 r. obronił rozprawę doktorską nt.: „Ekonomiczna jakość produkcji i jej uwidocznienie w rachunku kosztów i wyników socjalistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego”, nagrodzoną przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nagrodą III stopnia im. prof. Stanisława Skrzywana. Promotorem tej pracy była prof. dr hab. Elżbieta Burzym. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk ekonomicznych pracował w Katedrze Rachunkowości na stanowisku adiunkta. W 1998 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zatwierdziła wynik kolokwium habilitacyjnego, nad rozprawą pt.: „Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej” (1997). Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli prof. dr hab. Zbigniew Messner – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, prof. dr hab. Danuta Sołtys – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i prof. dr hab. Stanisława Surdykowska – Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Praca ta została nagrodzona w 1998 r. przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz indywidualną nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Od czerwca 1999 r. Bronisław Micherda powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a od września tegoż roku powierzono Mu kierownictwo Katedry Rachunkowości Finansowej. Był wielokrotnie nagradzany przez Rektora Uczelni nagrodami za osiągnięcia naukowe.
18 kwietnia 2005 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie dotychczasowych osiągnięć naukowych i książki „Współczesna  rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej” (2004), nadał Bronisławowi Micherdzie tytuł profesora. Od 1 lutego 2007 r. został profesorem zwyczajnym.
Równolegle z pracą w Uczelni doskonalił wiedzę zawodową poprzez współdziałanie z praktyką. W 1990 r. otrzymał tytuł Dyplomowanego Biegłego Księgowego nr 12762 ze specjalnością w zakresie przemysłu, a po zmianach przepisów prawa tytuł biegłego rewidenta nr 2517. Był długoletnim członkiem Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczącym i Przewodniczącym) firmy audytorskiej Interfin. W latach 2008-2009 był Członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości, powoływanym przez Ministra Finansów.
Profesor Micherda działał aktywnie w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Od 1992 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Regionalnego Oddziału KIBR w Krakowie, a w okresie 2007-2016 przewodniczącego/prezesa. Był również członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów od momentu jej powstania w 1992 r. do 1995 r., a potem Komisji Egzaminacyjnej KIBR w latach 1995-2009, po zmianie przepisów prawa. Za wieloletnią działalność na rzecz środowiska biegłych rewidentów w 2012 r. został odznaczony Medalem KIBR.
Bronisław Micherda był autorem setek publikacji. Nie sposób opisać w całości, jego ogromny i różnorodny dorobek. Niewątpliwie jest on uporządkowany, komunikatywny, bogaty w formę i przykłady. Profesor był także propagatorem etyki zawodowej nie tylko z racji posiadanego tytułu biegłego rewidenta, ale również w ramach uchwalonego Kodeksu Etyki Zawodowej SKwP.
Za swoją ciężką pracę, poświęcenie i trud otrzymał różne odznaczenia, m.in.: Krzyż Oficerski OOP - 2005 r., Krzyż Kawalerski OOP - 2000 r., Złoty Krzyż Zasługi - 1990 r., Srebrny Krzyż Zasługi - 1979 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1987 r., Odznakę Honoris Gratia za wybitne osiągnięcia dla społeczności Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa - 2015 r., Medal 50-lecia i 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Hobbistycznie grywał w szachy, słuchał arii operowych i czytał książki o tematyce biblijnej.
Motto życiowe profesora Bronisława Micherdy, charakteryzują jego słowa: „Bądź dobrym człowiekiem, szanuj ludzi i pracuj”. Dla wielu ludzi, zwłaszcza Wychowanków, był autorytetem i wzorem do naśladowania. Był przykładem pracowitości, sumienności, rzetelności, uczciwości wobec ludzi i pasjonatem rachunkowości.

Profesor Bronisław Micherda zmarł 10 lutego 2016 r. w Krakowie.