rok 2023

 • Jubileusz setnych urodzin redaktora dr. Zdzisława Fedaka – ikony polskiej rachunkowości.
 • Symfonia została Partnerem Technologicznym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Na XXIII Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który odbył się w dniach 21-22 czerwca br., wybrano naczelne organy władz na kadencję 2023-2026.
 • II Edycja "Księgowi idą na rekord" zdobyta!
 • Stowarzyszenie wystosowało do Ministerstwa Zdrowia pismo w sprawie problemów merytorycznych i technicznych związanych z rozliczeniem rocznym składki zdrowotnej przedsiębiorców, leżące po stronie publicznych systemów informatycznych.
 • Stowarzyszenie kontynuuje wyjaśnienia problemów wywołanych przez uregulowania tzw. Polskiego Ładu. 
 • Stowarzyszenie zgłosiło do Ministerstwa Finnasów uwagi i zasygnalizowało możliwe problemy oraz zagrożenia dotyczące nowej wersji projektu obowiązkowego KSeF. Prowadzi także akcję informacyjną, na temat Krajowego Systemu e-Faktur.

rok 2022

 • Z okazji 115-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz 65-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski, Wrocław oficjalnie przywitał nowego krasnala, któremu nadano imię Księgopełek.
 • Z okazji 115-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie ustanowiło REKORD POLSKI w największym szkoleniu online z zakresu księgowości.
 • Dla upamiętnienia 115. rocznicy powstania pierwszej zawodowej organizacji księgowych na ziemiach polskich Stowarzyszenie zorganizowało Jubileuszową ogólnopolską konferencję pod hasłem „KSIĘGOWY architekt bezpiecznego biznesu”.
 • Organizacja kursów dla uchodźców z Ukrainy, przystosowujących (przygotowujących) do pracy w rachunkowości na terenie Polski.
 • Organizacja akcji #SluchamyKsiegowych na temat zdefiniowania zawodu księgowego.
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w imieniu środowiska polskich księgowych, potepiło nieuzasadniony atak militarny Rosji na niepodległą Ukrainę.
 • Podjęcie akcji przez Stowarzyszenie #muremzaksiegowymi, wspierającej księgowych, dotyczącej wyjaśnienia zagadnień prawno-podatkowych związanych z tzw. "Polskim Ładem", m.in.:
 • organizacja nieodpłatnych spotkań i webinarów online,
 • reprezentacja środowiska księgowych w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Finansów,
 • apel do Prezesa Rady Ministrów wsprawie przesunięcia terminów wejścia w życie podatkowo-skłądkowej części tzw. Polskiego Łądu o rok (tj. do 2023 r.).
 • Organizacja konkursu dla członków Stowarzyszenia – SKwP 115 lat na szczycie

rok 2021

 • Podjęcie wielokierunkowych działań – wewnątrzorganizacyjnych, w środowisku zawodowym księgowych i we współpracy z Ministerstwem Finansów – dotyczących zdefiniowania zawodu księgowego.
 • Włączenie w system szkolenia, walidacji i certyfikacji SKwP kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), dla których Stowarzyszenie uzyskało uprawnienia instytucji certyfikującej.

rok 2020

 • Stowarzyszenie utworzyło placówkę doskonalenia zawodowego nauczycieli o nazwie „Centrum Edukacji Nauczycieli”.
 • Na mocy decyzji ministra finansów Stowarzyszenie uzyskało uprawnienia do certyfikowania określonych kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Został opublikowany autoryzowany przekład (poprzednia publikacja w 2009 roku) nowej wersji Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych, wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).
 • Podpisanie 3 marca deklaracji o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem i Ministerstwem Finansów.

rok 2019

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zorganizowało I Ogólnopolską Konferencję Przedsiębiorców i Księgowych „POZNAJMY SIĘ!”.
 • Odbył się XXII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Odbyła się 50 edycja konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości.

rok 2018

 • Został zarejestrowany Statut SKwP, zawierający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SKwP.
 • ,,Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskało zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu „Niepodległa”.
 • W rocznicę 2. Kongresu Polskiej Rachunkowości odbyła się dwudniowa Międzynarodowa konferencja „Przyszłość zawodu księgowego”.
 • Odbyła się III edycja konkursu „Księgowi Przyszłości” zakończona konferencją „Księgowi Przyszłości. W erze zmian”.
 • Podczas okolicznościowej sesji „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918-2018”, która odbyła się w Poznaniu, uczestnicy Ogólnopolskiego Spotkania Przedstawicieli Jednostek Organizacyjnych SKwP przyjęli uroczyście „Deklarację”.

rok 2017

 • Rok 2017 ogłoszony w Stowarzyszeniu Rokiem Księgowego.
  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z okazji 110. rocznicy działalności zawodowych organizacji na ziemiach polskich zorganizowało 2. Kongres Polskiej Rachunkowości.
 • Ukazało się polskie tłumaczenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wydane po raz szósty przez SKwP.
 • Stowarzyszenie podpisało z Instytutem Badań Edukacyjnych porozumienie o współpracy, dotyczące przygotowania SKwP do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
 • Odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

rok 2016

 • II edycja ogólnopolskiego konkursu „Księgowi Przyszłości”.
 • Zakończenie projektu w rachunkowości i rewizji finansowej „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego SKwP było jednym z beneficjentów.

rok 2015

 • Odbył się XXI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Z okazji Dnia Księgowego SKwP było współorganizatorem konferencji „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu”.

rok 2014

 • Wydanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF 2013, przetłumaczonych przez SKwP.
 • Przedstawiciel SKwP został na drugą kadencję członkiem zarządu EFAA.
 • Przeprowadzono pierwszy egzamin i wręczono dyplomy certyfikowanego eksperta usług księgowych.
 • Pierwsi laureaci honorowego tytułu „Ambasadora zawodowej etyki w rachunkowości”.

rok 2013

 • Zarząd Główny SKwP wprowadził tytuł honorowy „Ambasadora zawodowej etyki w rachunkowości”, przyznawany w uznaniu zasług w promowaniu zasad Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości.
 • SKwP zorganizowało we współpracy z EFAA międzynarodową konferencję „Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich przedsiębiorstw. Punkt widzenia interesariuszy” pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki.
 • Zarząd Główny SKwP ustanowił honorową złotą odznakę z diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” i uhonorował nią pierwszego laureata.
 • Zarząd Główny SKwP wprowadził tytuł zawodowy „certyfikowany ekspert usług księgowych”.
 • Wydanie limitowanej edycji „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości” w pięciu językach.
 • Uruchomienie internetowej sprzedaży „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”.

rok 2012

 • Przedstawiciel SKwP został członkiem zarządu Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA).
 • Podpisanie przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Bank Światowy i BPP Professional Education sp. z o.o. memorandum z porozumienia w sprawie uzgodnionych procedur organizacyjnych, dotyczących przeprowadzania kompleksowych i zaawansowanych szkoleń z MSSF.

rok 2011

 • Odbył się jubileuszowy XX Krajowy Zjazd Delegatów SKwP.
 • Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową "Rachunkowość w dziele integracji europejskiej" pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

rok 2010

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ustanowiło 9 czerwca Dniem Księgowego. W tym roku po raz pierwszy uroczyście obchodzono to święto.
 • Przeprowadzono pierwszy egzamin na dyplomowanego księgowego i wręczono pierwsze certyfikaty dyplomowanego księgowego.

rok 2009

 • Zarząd Główny SKwP wprowadził tytuł „dyplomowany księgowy" i certyfikację zawodu księgowego.
 • SKwP zostało jednym z beneficjentów projektu w rachunkowości i rewizji finansowej „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 • Przedstawiciel SKwP został członkiem Komitetu IFAC ds. krajów rozwijających się.
 • Przedstawiciel SKwP wszedł do Rady Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

rok 2008

 • Ruszyła pierwsza edycja konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości.

rok 2007

 • Z okazji jubileuszu stulecia ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich odbył się Kongres Polskiej Rachunkowości.
 • SKwP było inicjatorem i współorganizatorem posiedzenia szefów organizacji członkowskich IFAC.
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości i stało się jego pierwszym sygnatariuszem.

rok 2006

 • SKwP inicjatorem powołania „Stowarzyszenia XBRL Polska". Dzięki staraniom SKwP 12 stycznia 2006 r. „Stowarzyszenie XBRL Polska" zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.
 • Ukazał się pierwszy numer środowiskowego pisma „Świat Księgowych", wydawanego przez Zarząd Główny SKwP.

rok 2005

 • Włączenie przetłumaczonych przez SKwP standardów MSR/MSSF do Dziennika Urzędowego UE.

rok 2004

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podpisało porozumienie o współpracy z brytyjskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych (ACCA).

rok 1999

 • Wydanie pierwszego autoryzowanego przekładu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) na mocy umowy licencyjnej z Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).

rok 1998

 • Powołanie Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu.
 • Posiedzenie Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC) w Warszawie, zorganizowane przez SKwP.

rok 1996

 • Przystąpienie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA).

rok 1989

 • W dniu 12 maja Krajowa Rada Dyplomowanych Biegłych Księgowych, powołana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, została przyjęta do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

rok 1977

 • Wydano po raz pierwszy Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (ZTR) – początkowo w latach 1977 – 2000 pod tytułem Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej.

rok 1969

 • Wydawane od 1952 r. czasopismo „Rachunkowość” staje się organem prasowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

rok 1967

 • Powołanie przez Zarząd Główny SKwP Usługowego Zakładu Rachunkowości w Poznaniu.

rok 1962

 • Odbyła się I edycja konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości (najstarsze nagrodzone prace doktorskie pochodziły z 1958 roku).

rok 1959

 • Powołanie Centralnego Ośrodka Szkolenia Zaocznego. Powołanie instytucji dyplomowanych biegłych księgowych (uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia12.05.1959 r.).

rok 1958

 • 18 maja odbył się I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

rok 1946

 • 30 lipca zarejestrowano na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy – „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce”.

rok 1944

 • 4 sierpnia odbyło się pierwsze po wojnie posiedzenie Oddziału Lubelskiego Związku Księgowych w Polsce. Jego działacze w dniu 11 listopada 1944 r. postanowili, że Oddział będzie pełnił rolę Centrali Związku Księgowych w Polsce do czasu wyzwolenia stolicy i dalszych terenów.

lata 1939-1944

 • Mimo wydanego przez Władze okupacyjne zakazu działalności wszelkich stowarzyszeń, Związek Księgowych w Polsce nie podporządkował się temu rozporządzeniu, chociaż ograniczył zasięg swej działalności do terenu warszawskiego.

rok 1926

 • Uchwalono statut zmieniający nazwę stowarzyszenia „Związek Buchalterów w Warszawie” na „Związek Księgowych w Polsce”.

rok 1907

 • 9 czerwca powołano do życia stowarzyszenie pod nazwą „Związek Buchalterów w Warszawie” obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie.