Klauzula informacyjna

dla osoby deklarującej chęć współpracy z Zarządem Głównym SKwP
w sprawach opiniowania aktów prawnych
w związku z wpisem na Listę Ekspertów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Biuro), ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa.
 2. W Biurze powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: skwp@buiskwp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu na Listę Ekspertów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, realizowania współpracy z Zarządem Głównym SKwP
  w sprawach opiniowania aktów prawnych oraz publikacji danych na stronie internetowej Biura Zarządu Głównego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykreślenia wpisu z Listy Ekspertów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania wpisu na Listę Ekspertów oraz współpracy z Zarządem Głównym SKwP w sprawach opiniowania aktów prawnych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.