1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa (dalej Biuro).
  2. W Biurze powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO); w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia konferencji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.