Szkolenia w ramach Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, obejmują następującą tematykę:

 • Akcja bilans
 • Podatki - ich zmiany i problemy w praktyce
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne - nowe regulacje - problemy w praktyce
 • Przedsięwzięcia finansowane z funduszy unijnych - aspekty księgowe i podatkowe
 • Rachunkowość w sektorze finansów publicznych
 • Problemy ujmowania, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym: aktywów trwałych, instrumentów finansowych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych, kontraktów długoterminowych, podatku odroczonego.
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa - problemy i narzędzia
 • Kierunki zmian w rachunkowości - nowe regulacje i standardy
 • Różne formy prawne prowadzenia działalności - aspekty prawne, podatkowe i księgowe
 • Organizacje pozarządowe - działalność, finansowanie, księgowość, podatki
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Nowoczesne narzędzia zarządzania firmą - rola księgowego
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i rola rachunkowości
 • Nowe technologie informatyczne w rachunkowości
 • Dylematy etyczne księgowego

Tematyka ma charakter hasłowy. Szkolenia z poszczególnych obszarów mogą być prowadzone pod różnymi nazwami