Uchwała nr 1002/498/2022

Prezydium Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

z dnia 26 października 2022 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za egzaminy na tytuł dyplomowanego księgowego
i wydanie dyplomu

 

Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz
w związku z § 14 ust. 4 i 5 Regulaminu Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej stanowiącego załącznik do uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy”, postanawia, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące opłaty za egzaminy na tytuł dyplomowanego księgowego
i wydanie dyplomu (certyfikatu) Stowarzyszenia:

1) opłata za egzamin na tytuł dyplomowanego księgowego                              450 zł

2) opłata za rozpatrzenie odwołania od wyniku egzaminu                                  150 zł

3) opłata za wydanie dyplomu (certyfikatu) Stowarzyszenia

osobie zwolnionej z egzaminu                                                                                     100 zł

 

§ 2

Traci moc uchwała 845/311/2015 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za egzaminy na tytuł dyplomowanego księgowego i wydanie dyplomu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Opłaty prosimy kierować na konto:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa
PKOBP Oddział 15 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa
65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

Osoby składające wnioski o dopuszczenie do egzaminu na tytuł zawodowy „dyplomowany księgowy", prosimy o dopisek w tytule przelewu: Opłata za egzamin

Osoby legitymujące się tytułem biegłego rewidenta lub stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu, wnioskujące o nadanie tytułu dyplomowanego księgowego, prosimy o dopisek w tytule przelewu: Wydanie certyfikatu DK

close