Egzamin dla kandydatów na dyplomowanych księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce– krok po kroku

KROK 1 – DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA

1. W pierwszej kolejności osoba chcąca przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego wypełnia wniosek dostępny na stronie dk.skwp.pl o dopuszczenie do egzaminu i przesyła go do Instytutu Certyfikacji Zawodowej SKwP
2. Na podstawie decyzji Komisji kandydat, po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, dostaje zaproszenie na egzamin z podaną datą, miejscem i godziną egzaminu.

KROK 2 - ZAKRES EGZAMINÓW

3. Egzamin jest egzaminem pisemnym. Informacje o przebiegu i kryteriach oceny egzaminu, -dla kandydatów na dyplomowanych księgowych - zawarte są w poniższej tabeli:

Przebieg i kryteria oceny egzaminu na tytuł zawodowy „dyplomowany księgowy”

T E M A T Y K A

Moduł XI
Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT zgodnie z zakresem tematycznym założeń organizacyjno programowych;

Moduł XII
Zarządzanie finansami –wybrane zagadnienia zgodnie z zakresem tematycznym założeń organizacyjno programowych;

Moduł XIII

Rachunkowość zarządcza zgodnie z zakresem tematycznym założeń organizacyjno programowych;

Moduł XIV

Zarządzanie rozliczeniami podatkowymi zgodnie z zakresem tematycznym założeń organizacyjno programowych;

Przy ocenie prac stosowane są następujące kryteria:

1) w pytaniach testowych:

  • za udzielenie poprawnej odpowiedzi kandydat otrzyma dwa punkty,
  • za udzielenie błędnej odpowiedzi kandydat otrzyma jeden punkt ujemny,
  •  za nieudzielenie żadnej odpowiedzi kandydat otrzyma zero punktów.

2) w zagadnieniach sytuacyjnych:

  •  przy ocenie nie stosuje się punktów ujemnych,
  • za rozwiązanie każdego z zagadnień sytuacyjnych można uzyskać punkty według kryteriów podanych w tematach egzaminacyjnych.

Pozytywna ocena z egzaminu jest uwarunkowana uzyskaniem przez kandydata ogółem 108 punktów, tj. co najmniej 60% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

KROK 3 - PROCEDURA EGZAMINACYJNA

4. Egzamin trwa 180 minut.
5. Prace powinny być pisane przyborem dającym pismo utrwalone, kolorem niebieskim lub czarnym, wyłącznie na papierze, ostemplowanym pieczątką GZKE, dostarczonym przez zespół przeprowadzający egzamin. Prace wykonane bez zachowania tych warunków nie podlegają ocenie.
6. W czasie egzaminu wolno korzystać z przepisów prawa, w tym MSR/MSSF - bez komentarzy, dopisków czy notatek
7. W czasie egzaminu wolno korzystać z kalkulatorów, które nie posiadają funkcji gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych
8. W przypadku braku własnych materiałów przekazanie materiałów przez innego zdającego może odbywać się za zgodą i w obecności członka zespołu egzaminacyjnego.
9. Informacje o wynikach egzaminu są przekazywane zdającym na indywidualny adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

KROK 4 – NADANIE TYTUŁU

10. Po pomyślnym zdaniu egzaminu kandydat na dyplomowanego księgowego SKwP składa wniosek o wpis do rejestru dyplomowanych księgowych. Do wniosku załącza dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań opisanych w Uchwale Zarządu Głównego SKwP w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy” (m.in. wymóg wykształcenia, praktyki zawodowej, niekaralności, członkostwa w Stowarzyszeniu).

11. Na podstawie weryfikacji wniosków, przeprowadzonej przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną, tytuł zawodowy nadaje w formie uchwały Prezydium Zarządu Głównego SKwP.

12. Dyplomy oraz certyfikaty dyplomowanych księgowych zostają po wydrukowaniu przesłane do Oddziałów Okręgowych Stowarzyszenia. Oddziały zapraszają kandydatów na uroczystość złożenia przyrzeczenia i odbiór dyplomów.

„Przyrzekam, że jako dyplomowany księgowy, wykonując zawód księgowego będę wypełniać powierzone mi obowiązki w poczuciu odpowiedzialności, z należytą rzetelnością, kierując się w swoim postępowaniu etyką zawodową i nie splamię godności nadanego mi tytułu dyplomowanego księgowego. Przyrzekam, że będę stale poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe zgodnie z nałożonymi na mnie obowiązkami oraz w celu osobistego rozwoju zawodowego.”

Przyrzeczenie odbierane jest przez Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP.