Tytuł „certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych” może uzyskać osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
2) posiada wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
a) zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia certyfikacji SKwP lub
b) zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
c) wynikami testu/egzaminu wstępnego sprawdzającego wiedzę na poziomie, o którym mowa w pkt. a) i b), przeprowadzonego przez placówkę będącą organizatorem kursu,
3) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości na stanowiskach odpowiadających zakresem czynności co najmniej programowi kursu II stopnia ścieżki certyfikacji SKwP,
4) uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
5) rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
6) odbyła szkolenie kursowe i złożyła egzamin kwalifikacyjny,
7) jest członkiem Stowarzyszenia.

Postępowanie kwalifikacyjne na uzyskanie tytułu „certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych” prowadzą oddziały okręgowe Stowarzyszenia. Szkolenie kursowe, prowadzone przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, działające w ramach jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, trwa co najmniej 208 godzin i obejmuje następującą tematykę:
1) Zasady i wymagania organizacyjno – prawne świadczenia usług księgowych
2) Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
3) Prawo podatkowe
4) Płace i ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
5) Rachunkowość z uwzględnieniem prawa podatkowego.

Po zakończeniu szkolenia kursowego komisje egzaminacyjne, powołane przez zarządy oddziałów okręgowych Stowarzyszenia, przeprowadzają egzaminy kwalifikacyjne, które mają formę pisemną. Prace egzaminacyjne oceniane są anonimowo.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego bloku tematycznego objętego egzaminem oraz spełnia podane wcześniej wymogi, otrzymuje tytuł „certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych”, dokumentowany certyfikatem.

Rejestr osób, posiadających tytuł „certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych”, prowadzi właściwy oddział okręgowy Stowarzyszenia. Uzyskując tytuł „certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych”, osoby te zobowiązują się do ustawicznego doskonalenia zawodowego, którego obowiązek powstaje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku uzyskania tytułu. Spełnianie obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego nadzorują właściwe oddziały okręgowe Stowarzyszenia.

Wykreślenie z rejestru następuje:
1) na wniosek certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
2) na podstawie decyzji właściwego Zarządu oddziału okręgowego Stowarzyszenia lub Prezydium upełnomocnionego przez Zarząd, w razie niespełniania warunków lub zasad obowiązujących certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, a w szczególności:
a) niespełniania obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego,
b) utraty członkostwa Stowarzyszenia,
c) nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej,
3) w razie śmierci certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Wykreślenie z rejestru oznacza utratę tytułu „certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych”.

(na podstawie uchwały Zarządu Głównego SKwP nr 872/ 67 /2016 z 29 lutego 2016 r. w sprawie tytułu „certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych”)