Kursy dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych, kończące się egzaminem, obejmują m.in. następujące zagadnienia: organizacja usług księgowych, umowa o świadczenie usług księgowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych, odpowiedzialność karna skarbowa, organizacja kontroli wewnętrznej, ryzyka w usługach księgowych, etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych oraz obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które już mają certyfikat Ministerstwa Finansów, jak i te, które go nie mają, ale ukończyły trzeci stopień ścieżki edukacyjnej SKwP.

Certyfikat eksperta usług księgowych SKwP stanowi zabezpieczenie dla klientów biur rachunkowych przed przypadkowymi osobami, o zbyt małej wiedzy i umiejętnościach. Weryfikowanie uprawnień zawodowych osób, świadczących usługi księgowe, dzięki certyfikatom  SKwP z pewnością pomoże przedsiębiorcom uchronić się od przykrych i kosztownych konsekwencji prowadzenia ksiąg przez osoby niekompetentne.

Certyfikat służy stworzeniu bezpiecznych ram działalności na rynku usług biur rachunkowych nie tylko na dzisiaj, ale i w przyszłości, poprzez wymóg ustawicznego kształcenia.

Czterostopniowa certyfikacja zawodu księgowego, którą kończy certyfikat dyplomowanego księgowego, stanowi potwierdzenie posiadania odpowiednich dla określonego poziomu kwalifikacji, czyli specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych, natomiast certyfikat eksperta usług księgowych otwiera nową ścieżkę specjalizacji. Oznacza to, że jego posiadacz jest przygotowany do organizowania usług księgowych, a usługi świadczone przez jego biuro będą dostosowane do potrzeb klienta i będą na wysokim poziomie zarówno organizacyjnym, jak i fachowym.

Obecnie na rynku działają firmy, które po wpłaceniu określonej kwoty na ich konto, wydają zaświadczenia, dyplomy lub certyfikaty i umieszczają biuro na swoich stronach internetowych w wykazie wiarygodnych biur. Nie przekłada się to jednak na zaufanie do takiego biura, ponieważ nie ma gwarancji posiadania prze nie jakichkolwiek kwalifikacji. Aby zatem nie pojawiały się oskarżenia rzutujące na całe środowisko księgowych, ważne jest, aby za certyfikatem, stanowiącym dla przedsiębiorcy narzędzie wyboru właściwej firmy prowadzącej księgi rachunkowe, stała renomowana instytucja. Instytucja, która cieszy się nieskazitelną opinią i szacunkiem, gwarantująca, iż posiadacze jej certyfikatów dysponują odpowiednimi kompetencjami, zarówno merytorycznymi, organizacyjnymi, jak i etycznymi oraz że podlegają wymogom ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od 1907 roku działa na rzecz środowiska księgowych, integrując i szkoląc księgowych, a jego certyfikaty mają duże znaczenie na rynku.