Oddział Okręgowy w Łodzi SKwP zaprasza na kurs:

 

Rachunkowość polska dla księgowych (uchodźców) z Ukrainy

– 100 godzin wykładowych

Tryb realizacji kursu: możliwość wyboru przez Uczestnika formuły udziału w szkoleniu:

 • zdalnie – za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, lub
 • stacjonarnie.

Egzamin końcowy wyłącznie stacjonarnie w siedzibie Organizatora szkolenia.

 

Cena: 1.400 zł, płatne: 350 zł przed rozpoczęciem szkolenia, pozostała należność 3 raty po 350 zł każda, płatne w trakcie realizacji kursu.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata – osoby posiadającej doświadczenie zawodowe w księgowości zdobyte w Ukrainie – do pracy w zawodzie księgowego (specjalisty) na potrzeby rynku pracy w Polsce.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

 1. certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie A1,
 2. wykształcenie wyższe (licencjat, magistratura) z zakresu nauk ekonomicznych potwierdzone dokumentem o ukończeniu studiów wyższych,
 3. doświadczenie zawodowe w księgowości (praca na stanowisku księgowego w Ukrainie).

W przypadku braku dokumentów poświadczających powyższe  wymagania konieczne jest pisemne oświadczenie Uczestnika.

Program szkolenia:

Kurs obejmuje dwa moduły dydaktyczne – ogółem 100 godzin wykładowych, w tym:

Moduł I – Rachunkowość z elementami etyki zawodowej – 72 godziny lekcyjne

Moduł II – Wybrane zagadnienia prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 24 godziny lekcyjne

Egzamin końcowy – 4 godziny lekcyjne

Zakres tematyczny kursu:

Moduł I – Rachunkowość z elementami etyki zawodowej
1.1 Organizacja działalności gospodarczej w Polsce – wiadomości wstępne
1.1.1 Formy organizacyjno-prawne działalności podmiotów gospodarczych
1.1.2 Wpływ formy organizacyjno-prawnej na prowadzenie rachunkowości
1.2 Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. Etyka zawodowa w pracy księgowego
1.2.1 Organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
1.2.2 System informacyjny rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym wymogi zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych
1.2.3 Zasady zawodowej etyki w rachunkowości
1.3 Aktywa pieniężne
1.3.1 Pojęcie aktywów pieniężnych i ich klasyfikacja
1.3.2 Dokumentacja i zasady ewidencji aktywów pieniężnych
1.3.3 Środki pieniężne w walicie polskiej oraz w walutach obcych
1.3.4 Różnice kursowe związane z wyceną środków pieniężnych w ujęciu bilansowym i podatkowym
1.4 Rozrachunki
1.4.1 Istota i klasyfikacja rozrachunków
1.4.2 Zasady dokumentacji i ewidencji rozrachunków
1.4.3 Wycena należności i zobowiązań
1.4.4 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami wyrażone w walucie polskiej oraz walucie obcej
1.4.5 Różnice kursowe związane z wyceną rozrachunków w ujęciu bilansowym i podatkowym
1.4.6 Rozrachunki publicznoprawne
1.4.7 Rozrachunki związane z naliczaniem wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników
1.4.8 Pozostałe rozrachunki
1.5 Obrót materiałowy i towarowy
1.5.1 Pojęcie i klasyfikacja materiałów i towarów
1.5.2 Dokumentowanie oraz miary stosowane do wyceny materiałów i towarów
1.5.3 Zakup materiałów i towarów oraz jego rozliczenie
1.5.4 Rozchody materiałów i towarów
1.6 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.6.1 Środki trwałe – dokumentacja, ewidencja i wycena
1.6.2 Metody amortyzacji środków trwałych (bilansowe i podatkowe)
1.6.3 Budowa, ulepszenia i remonty środków trwałych
1.6.4 Wartości niematerialne i prawne – dokumentacja, amortyzacja, ewidencja i wycena
1.6.5 Leasing operacyjny i finansowy - zagadnienia podstawowe
1.7 Kapitał (fundusz) własny oraz rezerwy na zobowiązania
1.7.1 Kapitał (fundusz) podstawowy i jego związek z formą organizacyjno-prawną jednostki
1.7.2 Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe
1.7.3 Ewidencja i wycena rezerw na zobowiązania (zagadnienia podstawowe)
1.8 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
1.8.1 Klasyfikacja przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej
1.8.2 Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne i bierne) oraz przychodów
1.8.3 Warianty ewidencyjne kosztów
1.8.4 Ustalanie wyniku ze sprzedaży w różnych wariantach ewidencyjnych kosztów
1.9 Pozostała działalność operacyjna, finansowa i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
1.9.1 Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
1.9.2 Przychody i koszty finansowe
1.9.3 Podatek dochodowy – zasady ustalania w ciągu roku i na dzień bilansowy
1.9.4 Zasady ustalania zysku (straty) netto
1.10 Jednostkowe sprawozdanie finansowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor)
1.10.1 Zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostki prowadzącej działalność gospodarczą
1.10.2 Zamknięcie ksiąg rachunkowych
1.10.3 Formalne obowiązki podmiotów związane za sporządzeniem i zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych
1.11 Studium przypadku – od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat
Moduł II –Wybrane zagadnienia prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
2.1 System podatkowy w Polsce
2.1.1 Ogólna charakterystyka podatków w Polsce
2.1.2 Najważniejszy obszary prawa proceduralnego regulowane w Ordynacji podatkowej
2.2 Podatek od towarów i usług (VAT)
2.2.1 Podatnicy i zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług
2.2.2 Moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne i szczególne
2.2.3 Podstawa opodatkowania, stawki podatku i zwolnienia przedmiotowe
2.2.4 Faktura i podstawowe jej elementy
2.2.5 Ogólne zasady odliczania podatku naliczonego i zwrotu nadwyżki VAT
2.2.6 Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju
2.2.7 Ogólna charakterystyka towarowych transakcji zagranicznych (eksport i import towarów, WDT, WNT) i usług zagranicznych oraz miejsce ich świadczenia (opodatkowania)
2.2.8 Ewidencja dla potrzeb VAT oraz sposób jego rozliczania (terminy, JPK, informacje podsumowujące)
2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
2.3.1 Zakres podlegania obowiązku podatkowemu z podatku od osób prawnych (CIT)
2.3.2 Przychód podatkowy z działalności gospodarczej
2.3.3 Koszty uzyskania przychodu (KUP), wydatki niestanowiące KUP
2.3.4 Zasady i terminy rozliczenia podatku od osób prawnych (CIT)
2.4 Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
2.4.1 Pojęcie płatnika i podatnika
2.4.2 Podstawowe zasady opodatkowania dochodów ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników, świadczenia nieodpłatne
2.4.3 Dokumentacja płatnika (oświadczenia, informacje, deklaracje podatkowe dot. PIT). Obowiązki oraz odpowiedzialność płatnika
2.5 Podatki i opłaty kosztowe
2.5.1 Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych
2.5.2 Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
2.5.3 Inne podatki i opłaty (PFRON, opłata skarbowa, opłaty ekologiczne)
2.6 Wybrane zagadnienia z prawa pracy
2.6.1 Stosunek pracy i jego rodzaje
2.6.2 Wynagrodzenie za pracę
2.7 Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych
2.7.1 Podstawy ubezpieczeń społecznych
2.7.2 Dokumentacja ubezpieczeń społecznych
2.7.3 Rozliczenia z ZUS z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników
Egzamin końcowy

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • nadesłanie karty zgłoszenia, oraz
 • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

 • dwa razy w tygodniu w godz. 16:45-20:00,
 • w soboty od godz. 9:00.

Zapraszamy serdecznie!

 

Бухгалтерський облік в Польщі для бухгалтерів (біженців) з України 

– 100 лекційних годин

Режим проведення курсу: Учасник може обрати формулу участі в курсі:

 • дистанційна (online) - через платформу Microsoft Teams, або
 • стаціонарна.

Підсумковий іспит проводиться стаціонарно в приміщенні організатора навчання.

 

Ціна: 1.400 злотих, оплата: 350 злотих перед початком курсу, решта платиться в розстрочку – 3 внески по 350 zł, на протязі терміну реалізації курсу.

Спосіб проведення (реалізації) курсу: 2 рази на тиждень в годинах 16.45 – 20.00

Детальний розклад занять буде розроблений після формування групи.

Метою курсу є підготовка кандидата – особи з професійним досвідом бухгалтерського обліку, здобутим в Україні – до роботи за професією бухгалтера (спеціаліста) для потреб ринку праці в Польщі.

Учасниками курсу можуть бути особи, які мають:1. сертифікат про знання польської мови на рівні А1,2. вища освіта (бакалавр, магістр) у галузі економічних наук, підтверджена документом про закінчення вищої освіти,3. досвід роботи бухгалтером в Україні.У разі відсутності документів, що підтверджують зазначені вимоги, необхідна письмова заява Учасника.

Курс включає два дидактичні модулі – всього 100 лекційних годин, у тому числі:

І модуль – Бухгалтерський облік з елементами професійної етики – 72 лекційні години

ІІ модуль – Вибрані питання податкового права, трудового права, пенсійного і соціального страхування – 24 лекційні години

Підсумковий іспит – 4 лекційні години

Умовою участі в курсі є:• надсилання анкети та• сплата необхідної передоплати.Авансовий внесок може бути повернений у разі письмової відмови від участі не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку занять. Залишок сплаченої суми має бути погашений під час реалізації курсу в термін, визначений організатором.Відправка анкети розглядається як подання заявки про бажання взяти участь в курсі.

Тематика курсу

Модуль I – Бухгалтерський облік з елементами професійної етики
1.1 Організація господарської діяльності в Польщі – основні поняття
1.2 Принципи і організація бухгалтерського обліку суб’єктів підприємницької діяльності. Професійна етика бухгалтера
1.3 Грошові кошти
1.4 Розрахунки
1.5 Оборот матеріалів і товарів
1.6 Основні засоби та нематеріальні активи
1.7 Власний капітал і резерви на зобов’язання
1.8 Доходи і кошти операційної господарської діяльності
1.9 Інша операційна, фінансова діяльність та обов’язкові нарахування на фінансовий результат
1.10 Фінансова звітність суб’єкта підприємницької діяльності
1.11 Практичний приклад – від початкового балансу до закриття кінцевого періоду і підготовки фінансової звітності
Модуль II – Вибрані питання податкового права, трудового права, пенсійного і соціального страхування
2.1 Податкова система в Польщі
2.2 Податок на додану вартість (VAT)
2.3 Податок з доходів юридичних осіб (CIT)
2.4 СПД як платник податку з доходів фізичних осіб (PIT)
2.5 Інші податки і оплати
2.6 Вибрані питання з трудового права
2.7 Вибрані питання з пенсійного і соціального страхування
Кінцевий іспит

Щиро запрошуємо!

 

Бухгалтерский учет в Польше для бухгалтеров (беженцев) из Украины – 100 лекционных часов

Режим проведения курса: Участник может выбрать формулу участия в курсе:

• дистанционная  (online) – при помощи платформы Microsoft Teams, или

• стационарная. 

Итоговый экзамен проводится только стационарно в помещении организатора курса.

 

Цена: 1.400 злотых, оплата: 350 злотых перед началом курса, остальная сумма платится в рассрочку -   3 взноса по 350 злотых каждый в течении срока реализации курса.

Способ проведения (реализации): 2 раза в неделю с 16.45 до 20.00

Детальное расписание занятий будет разработано после формирования группы.

Целью обучения является подготовка кандидата - лица с профессиональным опытом работы в области бухгалтерского учета, полученного в Украине, - к работе бухгалтером (специалистом) для потребностей рынка труда в Польше.

Участниками курса могут быть лица, имеющие:1. сертификат о знании польского языка на уровне А1,2. высшее образование (бакалавр, магистр) в области экономических наук, подтвержденное документом об окончании высшего учебного учреждения,3. профессиональный опыт работы в области бухгалтерского учета (работа бухгалтером в Украине).При отсутствии документов, подтверждающих вышеуказанные требования, необходимо письменное заявление Участника.

Курс включает два дидактические модуля – всего  100 лекционных часов, в том числе:

Модуль I – Бухгалтерский учет с элементами профессиональной этики – 72 лекционных часа

Модуль II – Выбранные вопросы налогового права, трудового права, пенсионного и социального страхования  – 24 лекционных часа

Экзамен – 4 лекционных часа

Условия участия в курсе:• отправка соответствующей заявки, и• оплата необходимого аванса.Предоплата может быть возвращена в случае письменного отказа от участия в курсе не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала занятий. Оставшаяся сумма должна быть оплачена во время обучения в срок, указанный организатором.Отправка заявки рассматривается как подача заявления о желании участвовать в курсе.

Тематика курса

Модуль I – Бухгалтерский учет с элементами профессиональной этики
1.1 Организация предпринимательской деятельности в Польше – основные понятия
1.2 Принципы и организация бухгалтерского учета субъектов предпринимательской деятельности. Профессиональная этика бухгалтера.
1.3 Денежные средства
1.4 Расчёты
1.5 Оборот материалов и товаров
1.6 Основные средства и нематериальные активы
1.7 Основной капитал и резервы на обязательства
1.8 Доходы и затраты основной операционной деятельности
1.9 Прочая операционная деятельность, финансовая деятельность и обязательные начисления на финансовый результат
1.10 Финансовая отчетность субъекта предпринимательской деятельности
1.11 Практический пример – от начального баланса до закрытия конечного периода и подготовки финансовой отчетности
Модуль II –

Выбранные вопросы налогового права, трудового права, пенсионного и социального страхования

2.1 Налоговая система в Польше
2.2 Налог на добавленную стоимость (VAT)
2.3 Налог с доходов физических лиц (CIT)
2.4 СПД как плательщик налога с доходов физических лиц (PIT)
2.5 Прочие налоги и платежи
2.6 Выбранные вопросы трудового права
2.7 Выбранные вопросы пенсионного и социального страхования
Экзамен

Приглашаем!

ZAPISZ SIĘ!

Pozostałe aktualności